Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Ziemeļkurzeme»

SIA «Ziemeļkurzeme»

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003382317

Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu novads, LV 3270

Telefons: 63242430

AS SEB Banka, kods:UNLALV2X

Konts: LV07 UNLA 0028 7004 6737 9

 

 

Ievērībai!

 

No 2024. gada 1. februāra Dundagas pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz SIA “Talsu ūdens”, www.talsuudens.lv, e-pasts: info@talsuudens.lv

Sīkāk par SIA “Ziemeļkurzeme” reorganizāciju lasiet: https://www.talsuudens.lv/dundagas-pagasta-iedzivotaju-ieveribai-2/

SIA “Talsu ūdens” Dundagas klientu apkalpošanas speciālista kontakti:

Tālr.:  63242430

E-pasts: anita.sulce@talsuudens.lv

 

Ūdenssaimniecības tarifi no 2022. gada 1. oktobra*

N.p.k.

Darba apraksts

Mērvienība

Cena EUR

PVN 21%

Kopā EUR

1.

Ūdensapgāde, t. sk. ūdens ražošana

m3

1,20

0,25

1,45

2.

Kanalizācija, t. sk. notekūdeņu attīrīšana

m3

1,76

0,37

2,13

* Apstiprināti ar Talsu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr. 381 «Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA «ZIEMEĻKURZEME» un tarifu apstiprināšanu».

 


SIA «Ziemeļkurzeme» maksas pakalpojumu cenrādis no 01.11.2023.

  

Dokumenti

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti, tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Sabiedrības neto ieņēmumi no pamatdarbības 2023. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekš, ir palielinājušies par 33%, kas saistīts ar to, ka ar Talsu novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 381 “Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “ZIEMEĻKURZEME” un tarifu apstiprināšanu” ar 2022.gada 1. oktobri par 31,6% tika palielināta ūdenssaimniecības pakalpojumu maksa.

Sabiedrības izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai pieauguši par 24,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas saistīts ar pārskatīto cilvēkresursu politiku, maģistrālā ūdensvada plīsuma novēršanas pasākumiem, ūdens un notekūdeņu analīžu sadārdzinājumu u.c. preču un pakalpojumu cenu pieaugumu. Vienlaikus par 15% pieauguši sabiedrības ieņēmumi no citiem darbības veidiem, kas saistīts ar aktīvāku papildu pakalpojumu sniegšanu – skaitītāju nomaiņu un citiem santehniskajiem darbiem.

Sabiedrība 2023. gada deviņu mēnešu pārskata periodu beigusi ar zaudējumiem 4 232 EUR apmērā, kas  izveidojušies krājumu iegādes un pieaugošo izdevumu rezultātā. 2023. gada deviņu mēnešu zaudējumi, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par 66%.

 

2022. gada sabiedrības neto apgrozījums ir 140 100 €, kas ir par 5,968% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pārskata periodu. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar ieņēmumiem no papildu pakalpojumu sniegšanas, kā arī to, ka tika saņemti skaitītāja rādījumi no tiem klientiem, kas ilgstoši nebija nodevuši skaitītāju rādījumus.

2022. gadā veiktās iekšējā klientu kontroles laikā īpaša uzmanība tika pievērsta debitoriem, veicot aktīvas darbības, lai sabiedrība saņemtu samaksu par sniegtajiem, bet līdz šim neapmaksātajiem pakalpojumiem.

2

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (t. sk. dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2022. gadā veiktie maksājumi

3

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (ja attiecināms) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Valsts un pašvaldību budžeta finansējums nav saņemts.

4

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi (ne retāk kā reizi gadā), informācija par katra valdes locekļa atalgojumu.

 

Atalgojuma politika ir izstrādes stadijā. Šobrīd SIA «Ziemeļkurzeme» atlīdzības politikā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās amata kvalificēšanas prasības un atlīdzības līmeņa noteikšana. Valdes locekļa atlīdzība tiek noteikta ar kapitāla daļu turētāja lēmumu un ir noteikta 1650 € apmērā.

5

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (ne retāk kā reizi gadā).

SIA «Ziemeļkurzeme» darbība neparedz ziedojumu veikšanu.

6

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2022. gada 1. ceturkšņa operatīvā bilance

2022. gada 1. pusgada operatīvā bilance

2022. gada deviņu mēnešu operatīvā bilance

2022. gada 12 mēnešu operatīvā bilance

2023. gada 1. ceturkšņa operatīvā bilance

2023. gada 1. pusgada operatīvā bilance

2023. gada deviņu mēnešu operatīvā bilance

Vecāki zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati nav pieejami.

7

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

8

Īpašuma struktūra (t. sk. līdzdalība citās sabiedrībās).

SIA «Ziemeļkurzeme» 100% apmērā ir Talsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA «Ziemeļkurzeme» nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9

Organizatoriskā struktūra.

Valdes loceklis

Grāmatvede

Klientu apkalpošanas speciāliste

Tehniskais vadītājs

2 santehniskie darbinieki

10

Katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summa un saņēmēji, (ja attiecināms), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

SIA «Ziemeļkurzeme» nav veikusi ziedošanu. 

11

Iepirkumi, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Informācija par SIA «Ziemeļkurzeme» iepirkumiem un cenu aptaujām pieejama Dundagas pagasta pārvaldes mājas lapā https://dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-un-cenu-aptaujas/2021-gada-iepirkumi-un-cenu-aptaujas/ 

12

Statūti.

Statūti

13

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību.

Statūti

14

Informācija par valdes locekļiem (par katru atsevišķi):

  • profesionālā darba pieredze;
  • izglītība;
  • amati citās kapitālsabiedrībās;

pilnvaru termiņš.

Aivis Vincevs iecelts SIA «Ziemeļkurzeme» valdes locekļa amatā no 2023. gada 1. jūliju ar pilnvaru termiņu līdz SIA “Ziemeļkurzeme” reorganizācijas pabeigšanai.

 

Valdes loceklim ir maģistra grāds uzņēmumu vadībā, kā arī praktiska darba pieredze ūdenssaimniecības uzņēmumu un pārmaiņu vadībā. A. Vincevs vienlaikus ieņem valdes locekļa amatu SIA «Mērsraga ūdens». 

Valdes loceklis noteikta atlīdzība 2062 €.

15

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi.

Sniegt kvalitatīvus ūdensapgādes, kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Dundagas pagasta iedzīvotājiem.

16

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem.

 36.00 (00.00 NACE 2. red.)  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

37.00 (00.00 NACE 2. red.)  Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

17

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem.

Dalībnieku sapulces