Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Ziemeļkurzeme»

SIA «Ziemeļkurzeme»

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003382317

Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu novads, LV 3270

Telefons un fakss: 63242430

E-pasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv

AS SEB Banka, kods:UNLALV2X

Konts: LV07 UNLA 0028 7004 6737 9

 

Ūdenssaimniecības tarifi no 2022. gada 1. oktobra*

N.p.k.

Darba apraksts

Mērvienība

Cena EUR

PVN 21%

Kopā EUR

1.

Ūdensapgāde, t. sk. ūdens ražošana

m3

1,20

0,25

1,45

2.

Kanalizācija, t. sk. notekūdeņu attīrīšana

m3

1,76

0,37

2,13

* Apstiprināti ar Talsu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr. 381 «Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA «ZIEMEĻKURZEME» un tarifu apstiprināšanu».

 

SIA «Ziemeļkurzeme» maksas pakalpojumu cenrādis no 15.10.2022.

 

Dokumenti

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti, tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 SIA «Ziemeļkurzeme» 2022. gada 1. pusgadā turpināja darboties savā nozarē – ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Dundagas pagastā, kā arī turpina dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodrošinot uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti ar mērķi arī nākotnē gūt peļņu; veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību; nodrošināt optimālu pakalpojumu cenu un ekonomiski pamatotas izmaksas.

2

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (t. sk. dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Informācija tiek apkopota. 

3

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (ja attiecināms) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Informācija tiek apkopota.

4

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi (ne retāk kā reizi gadā), informācija par katra valdes locekļa atalgojumu.

 

Atalgojuma politikas principi ir izstrādes stadijā.

5

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (ne retāk kā reizi gadā).

SIA «Ziemeļkurzeme» darbība neparedz ziedojumu veikšanu.

6

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2022. gada 1. ceturkšņa operatīvā bilance

2022. gada 1. pusgada operatīvā bilance

2022. gada deviņu mēnešu operatīvā bilance

7

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2017

2018

2019

2020

2021

8

Īpašuma struktūra (t. sk. līdzdalība citās sabiedrībās).

SIA «Ziemeļkurzeme» 100% apmērā ir Talsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA «Ziemeļkurzeme» nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9

Organizatoriskā struktūra.

Valdes loceklis

Grāmatvede

Kasiere-lietvede

Tehniskais vadītājs

2 santehniskie darbinieki

10

Katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summa un saņēmēji, (ja attiecināms), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

SIA «Ziemeļkurzeme» nav veikusi ziedošanu. 

11

Iepirkumi, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

Informācija par SIA «Ziemeļkurzeme» iepirkumiem un cenu aptaujām pieejama Dundagas pagasta pārvaldes mājas lapā https://dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-un-cenu-aptaujas/2021-gada-iepirkumi-un-cenu-aptaujas/ 

12

Statūti.

Statūti

13

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību.

Valdes nolikums ir izstrādes stadijā.

14

Informācija par valdes locekļiem (par katru atsevišķi):

  • profesionālā darba pieredze;
  • izglītība;
  • amati citās kapitālsabiedrībās;

pilnvaru termiņš.

Aivis Vincevs iecelts SIA «Ziemeļkurzeme» valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Valdes loceklim ir maģistra grāds uzņēmumu vadībā, kā arī praktiska darba pieredze ūdenssaimniecības uzņēmumu un pārmaiņu vadībā. A. Vincevs vienlaikus ieņem valdes locekļa amatu SIA «Mērsraga ūdens». 

15

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi.

Sniegt kvalitatīvus ūdensapgādes, kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus un māju apsaimniekošanas pakalpojumus Dundagas pagasta iedzīvotājiem.

16

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem.

 36.00 (00.00 NACE 2.red.)  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

37.00 (00.00 NACE 2.red.)  Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

17

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem.

2022. gadā nav bijušu paziņoto kapitālsabiedrības dalībnieku sapulču.