Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Ziemeļkurzeme»

SIA «Ziemeļkurzeme»

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003382317

Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu novads, LV 3270

Telefons un fakss: 63242430

E-pasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv

AS SEB Banka, kods:UNLALV2X

Konts: LV07 UNLA 0028 7004 6737 9

 

Pakalpojumu cenrādis

 

Dokumenti

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti, tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 

2

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (t. sk. dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 

3

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums (ja attiecināms) (ne retāk kā reizi gadā), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 

4

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi (ne retāk kā reizi gadā), informācija par katra valdes locekļa atalgojumu.

 

Atalgojuma politikas principi

5

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (ne retāk kā reizi gadā).

 

6

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2022. gada 1. ceturkšņa operatīvā bilance

7

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

2017

2018

2019

2020

2021

8

Īpašuma struktūra (t. sk. līdzdalība citās sabiedrībās).

SIA «Ziemeļkurzeme» 100% apmērā ir Talsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA «Ziemeļkurzeme» nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9

Organizatoriskā struktūra.

Valdes loceklis

Grāmatvede

Kasiere-lietvede

2 santehniskie darbinieki

10

Katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summa un saņēmēji, (ja attiecināms), vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 

11

Iepirkumi, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem.

 

12

Statūti.

Statūti

13

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību.

Pilnvarojuma līgums

14

Informācija par valdes locekļiem (par katru atsevišķi):

  • profesionālā darba pieredze;
  • izglītība;
  • amati citās kapitālsabiedrībās;

pilnvaru termiņš.

 

15

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi .

 

16

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem .

 36.00 (00.00 NACE 2.red.)  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

37.00 (00.00 NACE 2.red.)  Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

17

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem .