Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Plānošanas darbnīcu rezultāti 07.10.2013. plkst. 17.35

24. un 25. IX notika pirmās plānošanas darbnīcas. Liels paldies visiem tiem vairāk nekā 60 cilvēkiem, kas piedalījās plānošanas darbnīcu pirmajā kārtā, daloties ar savu radošo enerģiju un strādājot pie novada vīzijas, novada galveno jomu izvērtējuma un problēmu analīzes.

Piedāvājam apkopojumu par darbnīcās paveikto.

Inventarizācija
Vīzija
Problēmu analīze


Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni 04.10.2013. plkst. 10.45

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni.

Dundagas novada pašvaldība turpina darbu pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes. 24. un 25. IX norisinājās pirmās plānošanas darbnīcas. Liels paldies visiem tiem vairāk nekā 60 cilvēkiem, kas piedalījās plānošanas darbnīcu pirmajā kārtā, daloties ar savu radošo enerģiju un strādājot pie novada vīzijas, novada galveno jomu izvērtējuma un problēmu analīzes. Visi materiāli jau tagad apkopo, un drīzumā tie būs pieejami arī pašiem dalībniekiem un citiem interesentiem.


Novada plānošanas dokumenta izstrāde 09.09.2013. plkst. 09.31

Pašvaldība turpina aizsākto Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu.

Izstrādājot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu aicinām sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties organizētajās plānošanas darbnīcās, izteikt savu viedokli publiskās apspriešanas laikā, piedalīties organizētajās sabiedriskajās apspriedēs un izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus iedzīvotāju aptaujā.


Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu 03.05.2013. plkst. 12.08

Ar Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 92 (prot. Nr. 7, 24. §) publiskajai apspriešanai ir nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma «Steķi» (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai ar apzīmējumu 8862 002 0105. Publiskā apspriešana notiks no 06.05.2013. līdz 27.05.2013.


Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 14.01.2013. plkst. 13.17

Aicinām sniegt ierosinājums kultūras pieminekļu aizsargjoslām Dundagā.

2013. gada sākumā no visiem 3548 Dundagas pagasta iedzīvotājiem Dundagā dzīvo 1675 jeb gandrīz puse. Ciemā atrodas 8 arhitektūras un arheoloģijas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuriem ir noteikta 500 m liela aizsargjosla. Ne visas no šīm teritorijām ir funkcionāli saistāmas ar pašiem pieminekļiem, piemēram, ir apbūvētas vai atrodas pārāk tālu, bet tik un tā tajās ir spēkā dažādi aprobežojumi.

Lai samazinātu aizsargjoslu lielumu un apgrūtinājumus, ir uzsākta aizsargjoslu projekta izstrāde šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagā: Parks; Dundagas pils; Dundagas luterāņu baznīca; Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks; Kalna dārzs – pilskalns; Dundagas viduslaiku pils; Dundagas pilskalns un Dundagas baznīcas senkapi.


1 ... 11 12 13 14