Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 02.07.2014. plkst. 16.11

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Projekta konkursu mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību Dundagas novadā, atbalstot Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektus, kas popularizē novadā kultūrizglītības, sporta un brīvā laika, pašnodarbinātības un  vides sakopšanas aktivitātes, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos tajās.

Izdrukātu un parakstītu pieteikumu līdz 31. VII vienā eksemplārā iesniegt pašvaldības kancelejā, Pils ielā 5-1, Dundagā,   kā arī nosūtīt elektroniski uz e-pastu: attistibas.nodala@dundaga.lv.


Pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 01.07.2014. plkst. 15.02

Novada domes 26.06.2014. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats.

Dokuments ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības darbu, kurā atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, veiktajiem darbiem 2013. gadā un plānotajiem darbības virzieniem 2014. gadā.


Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma 01.07.2014. plkst. 14.07

Dundagas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Dundagas novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu nr.162 «Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināšanu» (protokols Nr.9, 13.§) ir apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un ar lēmumu nr.163 «Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu» (protokols Nr.9, 14.§) ir apstiprināta Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam.


Jaunas adreses Dundagā un Pācē 16.05.2014. plkst. 11.38

Ar Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumiem diviem adresācijas objektiem Dundagā un trijiem Pācē ir piešķirtas jaunas adreses.


Dundagā jauna iela – Bānīša iela 16.05.2014. plkst. 10.56

Ar Dundagas novada 24 IV domes sēdes lēmumu nr. 102  «Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu», nekustamajam īpašumam «Uz glābšanas dienestu» ir mainīts nosaukums uz «Bānīša iela», kā arī piešķirts ielas nosaukums «Bānīša iela».


Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana 12.05.2014. plkst. 14.47

Ar Dundagas novada domes 2014. gada 24. IV sēdes lēmumu nr.107 (protokols nr. 7, 25. §) no 12. V līdz 2. VI publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 2. redakcija.

Vides pārskata projekts publiskajai apspriešanai nodots no 28. IV līdz 8. VI.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21. V plkst. 16.00 Dundagā, Pils ielā 14, Attīstības un plānošanas nodaļā.


Lielā talka novadā 30.04.2014. plkst. 13.52

Par Lielo talku  stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Ratkeviča un Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro.


Publiskajai apspriešanai nodots Vides pārskata projekts 28.04.2014. plkst. 15.24

Ar Dundagas novada domes 24.04.2014.  sēdes lēmumu nr.107 (protokols nr.7, 25.§) no 12.V līdz 2.VI publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 2. redakcija.

Vides pārskata projekts publiskajai apspriešanai nodots no 28.IV līdz 8.VI.

Vides pārskata izstrādātājs:  SIA «Baltkonsults», Kuģu iela 11 - 508, Rīga, LV- 1048, tālrunis 67441800, www.baltkonsults.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.V plkst. 16.00 Dundagā, Pils ielā 14.


Lielā talka nāk! 23.04.2014. plkst. 11.36

Sestdien, 26. IV Lielā talka.

Kolkas pagastā talkas dienā atkritumu maisus varēs dabūt:
  • Sīkragā pie Rasmas Saknes, tel. 29469614,
  • Mazirbē pie Jāņa Ūdra, tel. 26328421,
  • Košragā pie Imanta Upnera, tel. 26588562,
  • Pitragā pie Andra Antmaņa, tel. 26493087,
  • Vaidē pie Ivara Hausmaņa, tel. 29395624,
  • Kolkā pie Alda Pinkena, tel. 29174294,
  • Ušos pie Ilmāra Gleglu, tel. 29458652.

Kā sauksim ielu? 10.04.2014. plkst. 15.53

Nekustamajam īpašumam «Uz glābšanas dienestu» ar kadastra nr. 8850 020 0469 (0,3 ha liels), ir jāpiešķir ielas nosaukums. Tas ir ceļš, kas ved gar Baptistu baznīcu, gar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteni līdz Stacijas ēkai.

Stacijas iela jau Dundagā ir. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē nolēma līdz 24. IV sarīkot aptauju un izvēlējās nosaukumam variantus Dzelzceļa iela vai Bānīša iela.


Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam 09.04.2014. plkst. 16.31

Kopš pērnā rudens noris aktīvs darbs, izstrādājot Dundagas novadam būtiskus plānošanas dokumentus — Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu.

Darba gaitā sistematizēti apjomīgi datu apcirkņi par būtiskākajām ar novadu saistītajām jomām, apkopoti iedzīvotāju viedokļi, kas iegūti 3 dažādās iedzīvotāju aptaujās, un galvenais — plānošanas dokumentos iekļautas aptuveni 70 īpaši aktīvo novadnieku idejas, priekšlikumi un labās domas, kas izteiktas plānošanas darbnīcās un pārtapušas nākotnes redzējumā, dažāda termiņa mērķos vairāk nekā īstenojamās rīcībās.


Nodibināta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība 09.04.2014. plkst. 12.00

Marta beigās šāda biedrība reģistrēta Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Ideju par Dundagas vidusskolas atbalsta biedrību tobrīd vēl tikai topošajai skolas vecāku padomes vadītājai Tamārai Kaudzei pērnā gada nogalē ierosināja vidusskolas direktores vietniece Inese Freimute. Lai arī sākotnēji Tamārai doma šķita sveša un biedējoša, dzirdētais bija kritis auglīgā augsnē. Brīvajos brīžos Tamāra meklēja informāciju internetā par pieredzi skolu atbalsta biedrību dibināšanā un to darbībā, konsultējās ar  Kurzemes NVO atbalsta centru Talsos, un tagad ir tapusi jauna biedrība!


1 ... 11 12 13 14