Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālie pakalpojumi


Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Saņēmējs

Dundagas novada iedzīvotāji.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai īslaicīgai aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums labāk atbilst personas vajadzībām konkrētajā situācijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņemt 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajai pakalpojuma maksai

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klienta izvēlētajā sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem

Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un krīzes situācijās nonākušajiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Saņēmējs

Dundagas novada bērni.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir:
- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nevar nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību);
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
15.11.2005. MK noteikumi Nr. 857
21.03.2014. MK noteikumi Nr. 142
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas novada Sociālais dienests vai pašvaldības bāriņtiesa.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja

Talsu iela 7, Dundaga,

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
«Brigas», Kolka, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–15.30
26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26618686, ineta.maurina@dundaga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Inese Bernāne

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst. 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece Elīza Damberga

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst. 8.00–14.00
26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

 

Sociālais darbs

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Sociālais darbs ir profesionāla, mērķtiecīga darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba uzdevums ir mazināt sociālās atstumtības riska faktorus, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Saņēmējs

Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam novada iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai vajag sociālā darbinieka palīdzību. Sociālā darba pakalpojumu nodrošina:

1) sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;
2) ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei, nodrošina nepieciešamo psihosociālo palīdzību bērna un vecāku atkalapvienošanai;
3) personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;
4) atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
5) ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;
6) ikvienai personai un ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā un kurai vajag sociālā darbinieka atbalstu problēmu risināšanā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par sociālo drošību»
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums ar pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņemts 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi Sociālajā dienestā

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803; 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja

Talsu iela 7, Dundaga,

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
«Brigas», Kolka, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–15.30
26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26618686, ineta.maurina@dundaga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Inese Bernāne

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst. 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece Elīza Damberga

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst. 8.00–14.00
26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

 

Sociālā rehabilitācija

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai persona atgūtu sociālo statusu un iekļautos sabiedrībā. Tas ietver pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Tās mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. Sociālais dienests informē iedzīvotājus par esošajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, t.sk., par tehniskajiem palīglīdzekļiem, ko finansē no valsts budžeta, to saņemšanas kārtību, piedāvāto tehnisko palīglīdzekļu klāstu un nodrošina iespēju saņemt valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Saņēmējs

Dundagas novada iedzīvotāji.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc individuālā rehabilitācijas plāna ir tiesības saņemt personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta:
1) personām ar atkarības problēmām - sociālā darba speciālists konsultē un organizē vizīti pie narkologa, konsultēšanos ambulatorās nodaļās, ārstēšanos stacionāros un motivācijas kursu nodaļās;
2) personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas Nakts patversmē un palīdz attīstīt spēju risināt savas problēmas;
3) invalīdiem ar kustību traucējumiem, mazkustīgām personām, veciem cilvēkiem saskaņā ar ārsta atzinumu nodrošina aprūpi mājās vai pansionātā;
4) bērniem un pieaugušajiem, kas cietuši no vardarbības nodrošina psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā;
5) personām pēc brīvības atņemšanas nodrošina sociālo darbu un palīdz attīstīt dzīves prasmes;
6) ar bērniem, kas ilgstoši atradušies ārpusģimenes aprūpē, veic sociālo darbu, un attīsta sociālās prasmes;
7) cilvēku tirdzniecības upuriem sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no valsts budžeta līdzekļiem var saņemt:
1) personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā;
2) politiski represētās personas;
3) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas;
4) bērni un pieaugušās personas, kas atkarīgi no psihoaktīvām vielām;
5) bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
15.11.2005. MK noteikumi Nr. 857
18.03.2014. MK noteikumi Nr. 142
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums.
2. Ārsta atzinums par veselības stāvokli un aprūpes vai rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.
3. Dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulāto un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja pakalpojumu sedz no pašvaldības budžeta.
4. Pilnvarotai personai — pilnvaras kopija

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņemt 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni par nepieciešamību pēc sociālā darba pakalpojuma

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas novada Sociālais dienests.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja

Talsu iela 7, Dundaga,

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
«Brigas», Kolka, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–15.30
26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26618686, ineta.maurina@dundaga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Inese Bernāne

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst. 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece Elīza Damberga

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst. 8.00–14.00
26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

 

Sociālās aprūpes pakalpojums — aprūpe mājās

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Sociālais dienests nodrošina sociālo aprūpi mājās pamatvajadzību nodrošināšanai — personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšanu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt. Persona var saņemt aprūpi mājās vai pabalstu aprūpes nodrošināšanai mājās.

Saņēmējs

Aprūpi mājās ir tiesības saņemt ikvienam Dundagas novada iedzīvotājam, kurš objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.

1) Tiesības saņemt pastāvīgu aprūpi ir:
- personām, kas vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un aprūpēt;

- ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kuru dēļ tie nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.

2) Tiesības saņemt pagaidu aprūpi ir:
- personām, kurām slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā vajag palīdzību mājas ikdienas darbiem un personiskai aprūpei;
- ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas slimošanas vai atveseļošanās laikā nevar veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr. 275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums ar pakalpojuma vajadzības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

1. Aprūpes pakalpojumu noteiktā kārtībā finansē no klienta, viņa likumīgo apgādnieku vai sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
2. Aprūpes pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem sniedz ja:
- personai nav likumīgu apgādnieku un pensijas apmērs nepārsniedz 85% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
- persona vai apgādnieki atbrīvojami no pakalpojuma samaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- apgādnieks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Maksa par pakalpojumu atbilst minimālās algas stundu tarifa likmei.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pastāvīgais aprūpes pakalpojums ir sadalīts četros līmeņos, to nosaka katrai personai individuāli, noslēdzot savstarpēju vienošanos par aprūpes nosacījumiem.

Aprūpes pakalpojumus personai sniedz ne vairāk kā piecas darba dienās nedēļā, atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim:
- pirmā līmeņa aprūpi nodrošina 1-2 reizes nedēļā 1-2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī
- otrā līmeņa aprūpi nodrošina 2-3 reizes nedēļā 2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;

- trešā līmeņa aprūpi nodrošina 3-4 reizes nedēļā 3 stundas dienā, ne mazāk kā 36 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 48 stundas mēnesī;

- ceturtā līmeņa aprūpi nodrošina 5 reizes nedēļā 5-7 stundas dienā, ne mazāk kā 100 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 140 stundas mēnesī.

Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai pakalpojumu sniedzējam, vai saņem personīgi Sociālajā dienestā.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem

Sociālās rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām — alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām — atkarīgas pilngadīgas personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 914 «Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus» (turpmāk — noteikumi nr. 914).

Saskaņā ar noteikumiem nr. 914 pilngadīgas personas pakalpojumus var saņemt pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums; 2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu nr. 914 1. pielikumu, kurā norādīta: personas slimības diagnoze; vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; norāde, ka personai nav noteikumu nr. 914 2. pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var  uzņemt remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība); 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli — veidlapa nr. 027/u.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs

Valsts SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»», Filozofu iela 69, Jelgava, LV–3008, tel.: 63026690;  http://gintermuiza.sorenna.lv

Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu valsts finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus neredzīgām personām.

Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas  personas reģistrētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz: 1) iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības; 3) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju. Vajag ārsta apliecinājumu, ka persona ir neredzīga.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Jugla», Pāles iela 12, Rīga, LV-1024, tel. 67529102 , e-pasts: jugla@vsacriga.gov.lv.

Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem.

Saskaņā ar 21.04.2008. MK noteikumiem nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327) pakalpojumus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu; 2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

SIVA ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotos bērnus uzskaita.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji

 • Valsts sociālās aprūpes centrs «Rīga» filiāle «Rīga», Kapseļu iela 31/18, Rīga, LV–1046, tel.: 67615005, fakss: 67613010, e-pasts: riga@vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga« filiāle «Pļavnieki», Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, tel.: 67585618, fakss: 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāle «Kalkūni», Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV–5449, tel./fakss: 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Liepāja», Apšu 3 a, Liepāja, LV–3401, tel.: 63423402, fakss: 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv

Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 21.04.2008. MK noteikumi nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība» (turpmāk — noteikumi nr. 288).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuraā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 1) iesniegumu,  norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības; 3) psihiatra atzinumu, par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu nr. 288 1. pielikums); 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību  normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji

 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Rīga», Pāles iela 12, Rīga, LV–1024, tel.: 67520814, fakss: 67522801, e-pasts: info@vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga»  filiāle «Pļavnieki», Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, tel. 67585618, fakss 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāle «Kalkūni», Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tel., fakss: 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Liepāja», Apšu iela 3 a, Liepāja, LV–3401, tel.: 63423402, fakss: 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv

Bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 21.04.2008. MK noteikumi nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība» (turpmāk — noteikumi nr. 288).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kurā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 1) iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības; 3) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu nr. 288 1. pielikums); 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību  normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji

 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Baldone», «Kaķīši», Baldones pag., Baldones nov., LV–2125, tel., fakss: 67932059, e-pasts: baldone@vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Pļavnieki», Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, tel.: 67585618, fakss: 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Teika», Stāmerienas iela 4, Rīgā, LV–1006, tel.: 67543224, fakss: 67551675, e-pasts: teika@vsacriga.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāle «Kalkūni», Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tel., fakss: 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Liepāja», Apšu iela 3 a, Liepāja, LV–3401, tel.: 63423402, fakss: 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Veģi», «Veģi», Abavas pag., Talsu nov., LV-3294, tel.: 63255147, fakss: 63251145, e-pasts: kurzeme.vegi.vad@vsackurzeme.gov.lv

Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem

Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri, saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka 31.10.2006. MK noteikumi nr. 889 «Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri» (turpmāk — noteikumi nr. 889).

Pakalpojumus var saņemt, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 1) personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam; 2) izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (noteikumu nr. 889 1. pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

Dokumenti jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam — biedrībai «Patvērums «Drošā māja»»,  Lāčplēša iela 29–3, Rīga, LV–1011, tel.:  67898343; http://www.patverums-dm.lv

Ja personai nav izsniegts  minētais izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmums vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, tās atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem novērtē pakalpojumu sniedzēja izveidota speciālistu komisija noteikumu nr. 889 noteiktajā kārtībā.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām — alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām — atkarīgi bērni par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. MK noteikumi nr. 914 «Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus» (turpmāk — noteikumi nr. 914).

Saskaņā ar noteikumiem nr. 914 bērni pakalpojumus var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim vai pārstāvjiem (vecākiem, aizbildnim, bāriņtiesas vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājam) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz: 1) likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums; 2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu nr. 914 1. pielikumu, kurā norādīta: bērna slimības diagnoze; vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; norāde, ka bērnam nav noteikumu nr. 914 2. pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var uzņemt remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība); 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa nr. 027/u). SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs
VSIA «Straupes narkoloģiskā slimnīca» Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs «Saulrīti», «Saulrīti», Lielstraupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV–4152, tel.:  64134745; http://www.saulriti.lv

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku r

Kārtību, kādā politiski represētās personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegums iesniedz bērna likumiskais pārstāvis; 2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību  normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv;  www.siva.gov.lv

Sociālā rehabilitācija politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Kārtību, kādā politiski represētās personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu; 2) politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests  lemj par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv

Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kārtību, kādā personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā, uzskatāmas par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466)), nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Saskaņā ar likuma «Par valsts pensijām» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048) 11. panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt likuma «Par valsts pensijām» pārejas noteikumu 8.1. punkts noteic, ka likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62 līdz 65 gadiem pieaug pakāpeniski laika posmā no 2014. gada līdz 2025. gadam.

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildu norāda, ka tā ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vajag bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas; 2) ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu: funkcionālo traucējumu  izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK–10); norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmusi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda: medicīniskās rehabilitācijas laiku; informāciju, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus; vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.

Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai vajadzīgi prioritārā kārtā.

Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna kopiju.

Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda, ka funkcionālie traucējumi   radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā un ceļu satiksmes negadījuma laiks.

Pēc  dokumentu saņemšanas un pārbaudes pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais darbinieks novērtē personas funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam.

Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūtīa Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti

Kontakti

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015,tel.: 67767045, e-pasts: registratura@siva.gov.lv.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Pieteikšanās valsts apmaksātai sociālajai rehabilitācijai prioritārā kārtā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu līdz 21 dienai prioritārā kārtā ir tiesības saņemt personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām: 1) ir piešķirts prognozējamas invaliditātes statuss (personas nosūtīšana uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi ir ārstējošā ārsta kompetence, savukārt prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršana ir VDEĀVK kompetence); 2) ārsta izstrādātajā un VDEĀVK apstiprinātajā individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāiesniedz personīgi vai pa pastu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, vai savā deklarētās dzīves vietas pašvaldības sociālajā dienestā: iesniegums pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtā; ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par pakalpojumu nepieciešamību prioritārā kārtā (ar norādītu  funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu); VDEĀVK apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija.

SIVA izvērtē saņemtos dokumentus un pozitīva lēmuma gadījumā piešķir personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus prioritārā kārtā.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību  regulē:

 

Pirms braucat uz SIVA
Pirms rehabilitācijas kursa uzsākšanas no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa (veidlapa nr. 27/u), kas nedrīkst būt izsniegta agrāk nekā vienu mēnesi pirms rehabilitācijas kursa sākuma!

Ierodoties uz rehabilitāciju
Reģistrējoties SIVA, jāuzrāda: pase; ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa nr. 27/u); statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns; ārvalstniekiem — arī uzturēšanās atļauja.

Valsts neapmaksā uzturēšanās izdevumus, ja uz rehabilitācijas kursu klients atbrauc citos datumos nekā norādīts lēmumā!

Personīgai lietošanai līdzi jāņem: ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas laikam; nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes); higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu suka, šampūns); ikdienas drēbes, apavi; sporta tērps un apavi nodarbībām iekštelpās un ārā; baseinam — peldkostīms, peldcepure, gumijas čības, dvielis.

 Papildinformācija par rehabilitācijas pakalpojumiem SIVA: ārstniecības personām un sociālajiem darbiniekiem pa tel.  67771014  vai  67771013; sociālās rehabilitācijas pakalpojuma potenciālajiem saņēmējiem par uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reģistrā par valsts budžeta līdzekļiem pa tel. 67771034 .

Profesionālās piemērotības noteikšana

Kontakti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV–2015, tel. 67811750,  67811704; 28648261; e-pasts: siva@siva.gov.lv
SIVA aicina cilvēkus ar invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes. Vide SIVA ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, to skaitā tiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā.

SIVA piedāvā: iespēju noskaidrot intereses un motivāciju mācīties; novērtēt vispārējās spējas un zināšanas; apzināt prasmes un iemaņas; izvērtēt veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai.

Kā tas notiek?
Profesionālo piemērotību SIVA noteic veic visu gadu. Speciālistu komanda palīdz izvērtēt un noteikt visatbilstošāko profesiju: psihologs noskaidro, kādas ir jūsu intereses, izglītība, darba pieredze, kā arī novērtē jūsu vēlēšanos apgūt kādu profesiju; arodārsts izvērtē veselības stāvokli un iesaka atbilstošāko darbības jomu; profesiju konsultants sniedz vispusīgu priekšstatu par darbu dažādās profesijās; arodskolotāji palīdz izmēģināt darbību dažādās profesijās.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā valsts apmaksā: ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas; dzīvošanu dienesta viesnīcā; ēdināšanu; cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — surdotulkošanu.

Nepieciešamie dokumenti: pašvaldības sociālā dienesta izstrādātais individuālais rehabilitācijas plāns; VDEĀVK izsniegta invaliditātes izziņa vai lēmums ar ieteikumu apgūt profesiju; ģimenes ārsta atzinums par personas pašreizējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas SIVA; personu apliecinošs dokuments; invaliditātes apliecība; dokumenti, kas apliecina iepriekš iegūtu izglītību ar sekmju izrakstu un kvalifikāciju.

Izglītība SIVA koledžā

Koledža

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

SIVA koledžā studē: jaunieši pēc vidusskolas; jaunieši pēc profesionālās vidusskolas; pieaugušie ar vidējo izglītību; citu augstskolu absolventi, kas vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības: cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem; iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju veidu — pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene; mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, arī — pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

SIVA piedāvā: studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā; iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem; karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu; speciālistu — ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. — atbalstu; veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras; iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus; plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari; ēdināšanu; izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Izglītība Jūrmalas profesionālajā vidusskolā

Valsts apmaksāta izglītība

Kontakti
Jūrmalas profesionālā vidusskola, Slokas iela 68, Jūrmala, LV–2015, tel. 67811704, e-pasts: siva@siva.gov.lv

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts.
Mācību laikā cilvēkiem ar invaliditāti valsts apmaksā: ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras; dzīvošanu dienesta viesnīcā; ēdināšanu; cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem nodrošina surdotulkošanu; autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jānosaka profesionālā piemērotība.

Cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti Jūrmalas profesionālajā vidusskolā valsts apmaksā: profesionālās piemērotības noteikšanu; profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus.

Tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību: 1., 2. un 3.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus. Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus, un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu nosaka Ministru kabinets (MK).

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdotehnika un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Cilvēkus, kam vajag tehniskos palīglīdzekļus, ar tiem nodrošina VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»». Ārpus Rīgas ir nodaļas Kuldīgā un Rēzeknē.

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrā «Vaivari»» Rīgā, Ventspils ielā 53, uz vietas var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus — tualetes krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās satveršanas stangas u.c. — un pārvietošanās palīglīdzekļus — riteņkrēslus, spieķus, kruķus, kvadripodus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.
VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» ergoterapeiti izvērtē, kādu palīglīdzekli konkrētajā gadījumā vajag, un apmāca, kā ar to rīkoties. Speciālisti pielāgo palīglīdzekļus katra cilvēka individuālajām vajadzībām. Tos var nodot arī remontā. Tāpat centra ergoterapeiti konsultē palīglīdzekļu lietošanā un vides pielāgošanu mājās, darbā vai mācību vietā.

Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparātus un ortopēdiskos apavus var saņemt VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» līgumorganizācijās.
Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» (Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs).

 

Atbilstoši MK noteikumiem nr. 1474 «Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi»:

iesniedzamie dokumenti.

Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no centra nodaļām tieši vai jānosūta  pa pastu: 1) rakstisks iesniegums, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, saziņas tālruņa numuru, e-pastu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un tā izmantošanas mērķi. Ja tehnisko palīglīdzekli  bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai — pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (dzimšanas apliecības, pilnvaras).  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kas uzskaitīti MK noteikumu nr. 1474 «Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi» 11. punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi); 2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumu nr. 265 «Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība» 89. pielikums), kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību
      Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz: stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta — epikrīzes —kopija, kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem; individuālais rehabilitācijas plāns personām ar prognozējamo invaliditāti; izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā; darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai; nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs un komersanta firmas vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs personām, kas veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

 

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana
 

Tehniskos palīglīdzekļus izsniedz par valsts līdzekļiem rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam paziņo rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē norāda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vietu.
Ja klients pats nevar ierasties saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus, tad centra darbinieks apmeklē klientu apmaksātā mājas vizītē.

Vienreizējā iemaksa
Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients maksā vienreizēju iemaksu: par bērnu € 1,42; par personu, kas vecāka par 18 gadiem, € 7,11. No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota: trūcīga persona; persona, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; persona, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

 

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu
Iznomājot tehnisko palīglīdzekli, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību, tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% atlaidi.