Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi


Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

Saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

Nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē. Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību dzimtsarakstu nodaļai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību iekļauj vienotajā civilstāvokļa aktu  reģistrā

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

 

Civilstāvokļa aktu ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana

Dzimtsarakstu nodaļa pēc ieinteresēto personu iesnieguma veic civilstāvokļa aktu ierakstu aktualizēšanu vai atjaunošanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • ieinteresētās personas iesniegums;
 • personas apliecinošs dokuments – uzrādīt;
 • dokumenti, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu.

Valsts nodeva Ls  € 7.

Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Saņēmējs

Fiziska persona:
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu — jāiesniedz oriģināls;
2) vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus.

Ja bērna vecāki laulībā nesastāv.

 • Paternitātes atzīšana notiek bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu rakstisku iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstumi.
 • Trīspusējs iesniegums — bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopējs paternitātes atzīšanas iesniegums.
 • Iesniegumu par paternitātes atzīšanu var iesniegt arī pirms bērna dzimšanas, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta.


Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē.
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, ierodoties vienam vai abiem bērna vecākiem. Ja bērna vecākiem laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

 

Laulības reģistrācija

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgs noteikta parauga iesniegums.

 

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.


Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Saņēmējs

Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32., 35., 37., 38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu  

Dundagas novada Domes 28.03.2013. lēmums Nr. 52 Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

Nepieciešamie dokumenti

Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi dzimt@dundaga.lv vai uz e-adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecinošs dokuments — laulības šķiršanas apliecība, izraksts no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums par laulības šķiršanu —, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu. Jāuzrāda oriģināls.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls)

Ārzemniekam — attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. Jāiesniedz oriģināls.

Saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju € 14;

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.

 

Maksa par laulības noslēgšanas svinīgu ceremoniju pēc nodaļas domes29.01.2015. lēmuma

 

Svinīga laulības reģistrācija:

 • ar muzikālo pavadījumu — 35 €; bez muzikālā pavadījuma ar ierakstu mūziku fonā — 10 €;
 • ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā ar muzikālo pavadījumu, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs — 100 €;
 • ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā bez muzikālā pavadījuma, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs — 70 €.

 

Atvieglojumi.

No maksas par pamatpakalpojumu — laulības ceremonijas norise dzimtsarakstu nodaļas telpās — atbrīvoti laulības slēdzēji 100% apmērā, ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, 50% apmērā, ja viens laulības slēdzējs ir 1. vai 2. grupas invalīds vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu.

 

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātiene. Personas kas vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kas stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

Konta numurs nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva un pašvaldības nodeva –
Dundagas novada pašvaldībai,
reģistrācijas nr. LV90009115209
AS SWEDBANK , bankas kods HABALV22, konts LV72HABA0551025898982

Miršanas reģistrēšana

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par personas miršanas faktu nevēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Saņēmējs

Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

 

Nepieciešamie dokumenti

•Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, jāiesniedz oriģināls;
•Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls;
•Mirušās personas pase, jāiesniedz oriģināls;

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

Nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļā paziņo mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c. iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā pasi (ja ir pieejama). Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

Vārda un uzvārda ieraksta maiņa

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu

Saņēmējs

Fiziska persona.
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments, jāuzrāda oriģināls.
Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu, jāiesniedz oriģināls.
Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai, jāiesniedz oriģināls.
Fotogrāfija 4,5×3,5 cm, jāiesniedz oriģināls.
Kvīts par valsts nodevas samaksu, jāiesniedz oriģināls.

Saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu € 71,14  (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē.
Persona, kas vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Korespondence.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

Konta numurs nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva — Dundagas novada pašvaldībai, reģistrācijas nr. LV90009115209
AS SWEDBANK , bankas kods HABALV22, konts LV72HABA0551025898982

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv!

 

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa vai izmantojot e-pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv :


 

Maksājumu rekvizīti par civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošām apliecībām:

Valsts Kase
Reģ. Nr.90000050138
Saņēmējs: valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis : Valsts nodeva 7 eiro par (vārds uzvārds) dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecību

 • Izziņas par laika posmu pirms 1910. gada jāpieprasa  Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048.
 • Izziņas par Rīgā sastādītajiem reģistriem par laika posmu no 1921. gada 1. maija jāpieprasa Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 86, Rīgā, LV – 1001, tālr. 67181261.

 ________________________________

Iesniegumu paraugi Word formātā: