Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Saistošie noteikumi


Pašvaldības nolikums

 

Dundagas novada pašvaldības nolikums (konsolidētā versija 03.01.2020.)  

 

24.03. 2016. saistošie noteikumi nr. 7 «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»

 

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Sociālie pakalpojumi

27.07.2011. saistošie noteikumi nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā» (konsolidētā versija 28.05.2019.)

 

Sociālā palīdzība

Saistošie noteikumi nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem» (konsolidētā versija 21.08.2019.)

27.02.2014. saistošie noteikumi nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem» (konsolidētā versija 21.08.2019.)

 

22.03.2019. saistošie noteikumi Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem» 

27.04.2018. saistošie noteikumi Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem»

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā


28.01.2016. saistošie noteikumi Nr. 4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (konsolidētā versija 19.08.2019.)

Budžets

Budžets 2021. gadam

28.01.2021. saistošie noteikumi nr. 2 «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam» ar pielikumiem

 

Budžets 2020. gadam

 

28.01.2021. saistošie noteikumi nr. 1 «Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi»

17.12.2020. saistošie noteikumi nr. 13 «Par Dundagas novada pāsvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem»  

24.09.2020. saistošie noteikumi nr. 9 «Par Dundagas novada pāsvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem»

25.07.2020. saistošie noteikumi nr. 6 «Par Dundagas novada 2020. gada budžeta grozījumiem»

23.01.2020. saistošie noteikumi nr. 1 «Par pašvaldības budžetu 2020. gadam» (ar pielikumiem)

 

Budžets 2019. gadam

 

27.02.2020. saistošie noteikumi «Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi»

24.10.2019. saistošie noteikumi «Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2019. gadam grozījumiem»


27.06.2019. saistošie noteikumi nr. 10 «Par Dundagas novada budžeta 2019. gadam grozījumiem»

 

Saistošie noteikumi «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam»

Domes lēmums

Pielikums nr. 1

Pielikums nr. 2

Pielikums nr. 3

Budžets 2018. gadam

09.02.2018. pašvaldības saistošie notiekumi nr 2 «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam» un paskaidrojuma raksts

Budžets 2017. gadam

26.01.2018. pašvaldības saistošie noteikumi noteikumi nr. 1 Par 2017. gada budžeta izpildi

26.01.2017. pašvaldības saistošie noteikumi nr. 3 Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam

 

Saistošie noteikumi par agrāko gadu budžetu

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma un to atvieglojumi

Pārējie

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums

Kapsētu izveidošana un uzturēšana

2010.04.28. saistošie noteikumi nr. 12 «Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi» (konsolidēti 2019.05.15.)

 

Tirdzniecība

22.06.2011. saistošie noteikumi nr. 7 «Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā» (konsolidēti)

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

28.08.2020. saistošie noteikumi nr.7 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā


Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

 

 

24.11.2011. saistošie noteikumi nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā» (konsolidēti 23.08.2019.)

Koku ciršana ārpus meža

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Braukšanas izdevumu segšana izglītojamiem

29.09.2011. saistošie noteikumi nr.18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem» (konsolidēti)

Simbolika

29.09.2011. saistošie noteikumi nr.19 «Par Dundagas novada simboliku» (konsolidēti)

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Sabiedriskā kārtība

27.10.2017. saistošie noteikumi nr. 21 Grozījums 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr.11 «Par sabiedrisko kārtību» 
26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 22 Grozījumi 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 
25.07.2013. saistošie noteikumi nr. 11 Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu 
28.07.2012. saistošie noteikumi nr. 15 «Grozījumi Dundagas novada domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 

 

26.04.2012. saistošie noteikumi nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»

 

Detālplānojumi

23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 8_«Par Dundagas novada domes 29.09.2010. saistošo noteikumu nr. 26 «Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierandi», kadastra Nr.8862 006 0002, Dubultvēji», kadastra Nr.8862 006 0030, «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001, «Spuņi», kadastra Nr.8862 006 0031», atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001»