Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Dundagas novada administratīvo teritoriju spēkā esošie teritorijas plānojumi


22.08.2019. lēmums nr. 205 «Par Dundagas novada teritorijas plānojumu darbības termiņa pagarināšanu»

Dundagas pagasta teritorijas plānojums

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Dundagas pagasta zonējums

Dundagas ciema zonējums

Kaļķu un Pāces ciema zonējums

Vīdales un Nevejas ciema zonējums

 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kolkas pagasta zonējums (1. lapa)

Kolkas pagasta zonējums (2. lapa)

Kolkas pagasta zonējums (3. lapa)

Kolkas ciema zonējums (1. lapa)

Kolkas ciema zonējums (2. lapa)

Kolkas ciema zonējums (3. lapa)

Košraga ciema zonējums

Mazirbes ciema zonējums

Pitraga ciema zonējums

Saunaga ciema zonējums

Sīkraga ciema zonējums

Ušu ciema zonējums

Vaides ciema zonējums

 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.02.2016. lēmumu (protokols nr. 3, 17. §) «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu» ir uzsākts izstrādāt novada teritorijas plānojumu un apstiprināts darba uzdevums.

Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija (02.07.2020.)

26.11.2020. lēmums nr. 256 «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādi» 

Iepriekšējās publikācijas

Aktualizēts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (19.06.2019.)

Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 5. redakcija (08.04.2019.)

Sanāksmes par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem protokols (21.09.2018.)

Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 4. redakcija (03.08.2018.)

Aktualizēts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums (15.06.2018.)

Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem (28.05.2018.)

Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 3. redakcija (03.05.2018.)

Izstrādās Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakciju (06.12.2017.)

Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem (08.11.2017.)

Dundagas novada teritorijas plānojuma 2.redakcija nodota publiskajai apspriešanai (29.09.2017.)

Pieņemts lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu (03.08.2017.)

Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem (07.07.2017.)

Noslēgusies Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana (19.06.2017.)

Dundagas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana (08.05.2017.)

Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu (03.03.2016.)

 

 


Vēsturiskās teritorijas plānojuma redakcijas

Dundagas novadā spēkā ir Dundagas pagasta un Kolkas pagasta teritorijas plānojumi. Abi dokumenti pēc Dundagas novada izveidošanas ir pārapstiprināti ar Dundagas novada domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem nr. 7 «Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem».

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

Saistošie noteikumi

Ar Dundagas novada domes 2014. gada 28. augusta domes sēdes lēmumu nr. 229 (25. §) «Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu» ir apstiprināti Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016.  gadam grozījumi un izdoti saistošie noteikumi nr. 10 «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi».

Saistošo noteikumu īstenošana ir uzsākta 2014. gada 10. XI.

Lejupielādējamie faili 

Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums nr. 229 (sēdes protokols nr.13, 25.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums

Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums

Vīdales un Nevejas ciemu teritorijas funkcionālais zonējums

Kaļķu un Pāces ciemu teritorijas funkcionālais zonējums

Pārskata daļa

Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Vides pārskats

Vides pārskats

Galīgā redakcija  lejupielādējami faili https://dundaga.true.lv/images/icons/extensions_public/zip.gif

2.redakcija  lejupielādējami faili https://dundaga.true.lv/images/icons/extensions_public/zip.gif

1.redakcija lejupielādējamie faili https://dundaga.true.lv/images/icons/extensions_public/zip.gif


Dundagas pagasta teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi nr. 11 «Dundagas pagasta teritorijas plānojums» apstiprināti 19.12.2005. Dundagas pagasta padomes sēdē ar lēmumu nr. 388 (sēde nr.16).

Paskaidrojuma raksts Teritorijas plānojuma apraksts
Teritorijas plānojuma apraksta pielikumi: 2. Pašvaldības funkciju īstenošanas teritorijas
3. Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas
4. Ūdensapgādes urbumu raksturojums
5. Īpašumi dabas liegumu teritorijās
6. Aizsargājamie dabas pieminekļi
7. Valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi
8. Pagasta nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi
9. Medņu riestu mikroliegumi (internetā netiek publicēts)
Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi
Apbūves noteikumi
Grafiskā daļa Patreizējā teritorijas izmantošana
Plānotā teritorijas izmantošana
Plānotā teritorijas izmantošana Dundagas blīvās apbūves teritorijā
Plānotā teritorijas izmantošana Kaļķu blīvās apbūves teritorijā
Plānotā teritorijas izmantošana Nevejas blīvās apbūves teritorijā
Plānotā teritorijas izmantošana Pāces blīvās apbūves teritorijā
Plānotā teritorijas izmantošana Vīdales blīvās apbūves teritorijā
Vides pārskats Vides pārskats

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem

Saistošie noteikumi nr. 21 «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem» apstiprināti 25.08.2010. Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu nr. 344, (protokols nr. 13., 19.§.).

Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikumi:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pielikums nr. 2 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas robežas koordināšu saraksts
Grafiskā daļa Esošā situācija 1. lapa; 2. lapa; 3. lapa
Plānotā situācija 1. lapa; 2. lapa; 3. lapa

Plānotā situācija ciemos:

Apzīmējumi kartēs