Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Plānošanas dokumenti

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta (1) punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.

Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Dundagas novada Attīstības programma

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Teritorijas plānojums

Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Dundagas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi nr. 10 «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi», apstiprināti 28.08.2014. Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu nr. 229 (protokols nr. 13., 25.§.). To īstenošana uzsākta 2014. gada 10. XI.

Kolkas pagasta teritorijai spēkā esoši ir saistošie noteikumi nr. 21 «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem», apstiprināti 25.08.2010. Dundagas novada domes sēdē ar lēmumu nr. 344, (protokols nr. 13., 19.§.).

Lokālplānojumi

Vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā novada ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Detālplānojumi

Detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Pašvaldības ceļu saraksts

Dundagas novada pašvaldības ceļu saraksts