Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Komitejas

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas. Dundagas novada domē ir izveidotas 3 komitejas.

Tuvāko komiteju sēžu darbu kārtību skatīt sadaļā Sēdes.

Finanšu komiteja

Sastāvs

... (komitejas priekšsēdētājs un domes priekšsēdētājs), ... (domes priekšsēdētāja vietnieks), Zane Tālberga (Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētāja), Regīna Rūmniece (sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja).

Uzdevumi

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja:

 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • izskata sagatavotos pārskatus un atskaites par pašvaldības budžeta izpildi;
 • izskata jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Sēžu laiks

Katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 10.00.


Attīstības un plānošanas komiteja

Sastāvs

Zane Tālberga (priekšsēdētāja), Jānis Mauriņš (komitejas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzdevumi

Attīstības un plānošanas komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

 • teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • zemes lietām;
 • īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 • starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • komunālajiem pakalpojumiem;
 • teritorijas labiekārtošanu;
 • dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;
 • nedzīvojamo telpu izmantošanu;
 • satiksmes organizāciju;
 • izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.

Sēžu laiks

Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 9.00.


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Sastāvs

Regīna Rūmniece (komitejas priekšsēdētāja), ... (komitejas priekšsēdētāja vietniece), Gunārs Kristiņš.

Uzdevumi

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

 • par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
 • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • par izglītību, kultūru, sportu un brīvo laiku.

Sēžu laiks

Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00.