Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iestādes un struktūrvienības

 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas uzdevums ir nodrošināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādi, apkopot un sniegt informāciju par teritorijas attīstības programmas realizāciju, īstenot teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu un nodokļu uzskaiti, nodrošināt pašvaldības informācijas tehnoloģiju attīstību, kā arī sekmēt iestādes uzdevumu īstenošanu.

Nodaļa īsteno pašvaldības attīstības programmas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā un piesaista finanšu līdzekļus no valsts un starptautiskajiem fondiem, kā arī citiem finanšu avotiem pašvaldības attīstības projektu īstenošanai.

 

Pārējās iestādes

 

Saimnieciskais dienests

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir novada pašvaldības izveidota institūcija, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un deleģēto atsevišķo uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu jautājumu risināšanu savas kompetences ietvaros.

Dundagas vidusskola

Dundagas vidusskola ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno divas vispārējās pamatizglītības un divas vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu īstenošanai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.

Dundagas kultūras pils

«Dundagas Kultūras pils» ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Dundagas bibliotēka

2010. gadā reorganizē novada bibliotēkas un ar 01.01.2011. darbu uzsāk pašvaldības iestāde «Dundagas novada Centrālā bibliotēka». Iestādes struktūrvienības ir Kaļķu bibliotēka, Kolkas pagasta bibliotēka, Mazirbes bibliotēka un Vīdales bibliotēka.