Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

E-adrese: pii@90009115209

Iestādes vadītāja  Rudīte Baļķīte 29245414   rudite.balkite@talsi.lv
Iestādes vadītāja vietniece  Inga Blūmentāle 29245414  inga.blumentale@talsi.lv
Logopēde Inese Veinberga 26301140  
Mūzikas skolotāja Evija Cirvele    
Sporta skolotājs Edgars Tīfentāls    
Medmāsa Anita Lavrenova 29391899  anita.lavrenova@talsi.lv
Saimniecības pārzinis Valdis Šleiners 29262848 valdis.sleiners@talsi.lv
Lietvede Dace Kirilko 29245414 dundagaspiikurzemite@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādelektroniski latvija.lv vidē, tad to iespējams izdarīt šeit.

 

 

Iestādes darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.00–19.00

Iestādes vadītāja apmeklētājus pieņem tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4101901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2023./2024. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 8 grupās nodrošina 150 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 21 pedagoģiskie darbinieki un 16 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

Seko līdzi :   https://www.facebook.com/Kurzemite

Sistēma, kā tiek diagnosticēts un sniegts individualizēts atbalsts izglītojamiem

PII «Kurzemīte» nolikums

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.

Attīstības plāns 2021.-2024.(aktualizēts)

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

1. Drošības instrukcijas bērniem

2. Uzvedības noteikumi bērniem

3. Rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos

4. Uzturēšanās kārtība iestādē

5. Fiziska vai emocionāla vardarbība

6. Personas datu apstrāde  

7. Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

8. Iesniegumu un atbilžu izskatīšanas kārtība

9. Kārtība kādā reģistrē izglītojamo kavējumus

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā

GROZĪJUMI "Kārtībai, kādā tiek nodrošinātas Covid_19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" telpās un teritorijā.

Ētikas kodekss

 

 

Grupas 2022./2023. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Elīza Dēvita,
Līga Paegleskalne

Daiga Kriķīte

1,5

19

«Mārīte»

Gunta Mika

Inga Popmane

Ilze Kristiņa

2

19

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Ineta Feldentāle

Sintija Bumbiere

 4

20

«Spārīte»

Irina Seržante 
Agnija Ozollapa

Santa Melkerte

 5/6

18

«Bitīte»

Guna Balode,
Lelde Dēvita

Liene Liepiņa

3/4

21

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Kristīna Antmane

6

19

«Sienāzītis»

Sarmīte Sirkele

Elīna Baļķīte

Baiba Bumbiere

5

16

«Skudriņa»

Agnija Saulīte

Krista Skarbiniece

Marina Fisjuka

 2/3

18

 Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vīzija, misija, mērķis  2023./2024.m.g.

 

 Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Vērtības– cieņa, atbildība, latviešu valoda

Mērķis: : Mācību un audzināšanas process tiek veidots tāds, kurā bērns izmanto modernās informācijas tehnoloģijas (IT) lasītprasmes veicināšanai.

Gada galvenie mācību uzdevumi:

 1. Mācību un audzināšanas procesā veicināt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret grāmatām un lasīšanu:

 • Grāmatu stūrīši grupās;
 • Grāmatu maiņas punkts;
 • Dalība lasītprasmes veicināšanas projektā "Grāmatu starts";
 • Mērķgrupu diskusijas par lasītprasmes veicināšanai izmantotajām metodēm un paņēmieniem;
 • Bērnu apmācības procesā izmantot modernās IT ( digitālā pildspalva, Bee-bot roboti, digitālais globuss, projektors, gaismas molberti, planšetdatori bērniem, telefoni u.c.)
 • Tematiskās nodarbības Dundagas bibliotēkā;
 • Pieredzes apmaiņa ar novada pirmsskolām.
 

2. Identificēt un sniegt nepieciešamos atbalsta pasākumus bērniem ar speciālām vajadzībām:

 • Kursi, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
 • Mērķgrupu diskusijas par bērnu ar speciālām vajadzībām izvērtēšanu;
 • Individuālā mācību plāna izveide;
 • Vecāku iesaiste individuālā izglītības plāna izveidē;
 • Grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, vecāku regulāra sadarbība atbalsta sniegšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

 2023./2024. mācību gadā ekoskolas gada tēma  — BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA.

 Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir viena no divām lielajām cilvēku radītajām vides problēmām (otra ir klimata pārmaiņas), kas draud līdz nepazīšanai mainīt mūsu pasauli. Cilvēku vēlme arvien vairāk zemes platību atņemt dabai un izmantot lauksaimniecībai, koksnes un citu resursu ieguvei, kā arī mūsu radītais piesārņojums un klimata pārmaiņas ir galvenie iemesli, kā dēļ izzūd sugas un ar tām saistītās ainavas un vērtības. Tomēr, sekojot zinātnieku ieteikumiem, mēs varam pārtraukt sugu izmiršanu un nosargāt dabu – visvairāk tieši mūsu pašu labā.

Mūsu uzdevums ir gada laikā tuvoties šo MĒRĶU sasniegšanai:

 • ieinteresēt bērnus iepazīt un izzināt dabas vērtības dažādos līmeņos;
 • iepazīstināt ar galvenajiem iemesliem, kādēļ pasaulē izzūd dabas daudzveidība;
 • mazināt dzīvesveida ieradumus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības izzušanas galvenos iemeslus;
 • atrast jaunus veidus, kā izmantot iestādes apkārtni dabas vērtību izzināšanā;
 • aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību iestādes apkārtnē, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes un ieviešot vērtīgus dabas elementus.

 Ekoskolas programmā esam no 2014. gada.


 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»