Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

 

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

E-adrese: dmms@90009115209

 

Mācību vietas:
Dundagā: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Kolkā: Kolkas tautas nams, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Direktore

Dace Čodera 29543665

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Linda Celma 29490550 

linda.celma@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

lietvede sekretāre Ilze Kriķīte 26594633 ilze.krikite@dundaga.lv
māksla Dundagā   63237863  
mūzika Dundagā   63237864  
mūzika Kolkā   63220519
dzta@inbox.lv


Skatīt lielākā kartē

 


Skatīt lielākā kartē

Nodarbību laiks: P., O., T., C., Pk.: 13.00–21.10.

Papildu nodarbības vai pasākumi arī sestdienās.

Izglītības iestāde atvērta no 9.00–20.30

Direktore apmeklētāju pieņem: O.: 8.00–10.00; C.: 17.00–19.00.

Direktora vietniece izglītības jomā apmeklētājus pieņem: O.: 8.00–10.00; Pk.: 16.00–18.00.

Vēsture

1988. gada 1. septembrī tika atvērta Talsu mūzikas skolas filiāle Dundagā.

Saskaņā ar Talsu rajona Tautas deputātu padomes 1991. gada 18. jūlija lēmumu Nr.306, 1991. gada 1. septembrī tika atvērta Dundagas mūzikas skola (direktore Linda Pavlovska).

1990. gada 8. decembrī darbu sāka Dundagas mākslas skola, taču oficiāli Dundagas mākslas skola tika dibināta ar Dundagas ciemata Tautas deputātu padomes 1991. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 25 (direktore Ausma Goldberga).

Pamatojoties uz Dundagas pagasta padomes 2001. gada 2. jūlija sēdes lēmumu Nr.8, ar 2001. gada 2. jūliju tiek uzsākts Dundagas mūzikas skolas un mākslas skolas reorganizācijas process, kura rezultātā ar 2001. gada 15. jūliju uz šo abu skolu bāzes tiek izveidota jauna iestāde Dundagas Mākslas un mūzikas skola (direktore Linda Pavlovska līdz 2018./2019. mācību gadam).

1993. gada 1. septembrī tika atvērta Talsu mūzikas skolas filiāle Kolkas pagastā.

Ar Kolkas pagasta padomes 1994. gada 4. novembra lēmumu Nr.35, tika lūgts Talsu rajona padomei un LR Kultūras ministrijai atvērt patstāvīgu mūzikas skolu Kolkā.

Kolkas mūzikas skola kā patstāvīga izglītības iestāde tika dibināta 1995. gada 1. martā (direktore Inora Sproģe). Sakarā ar sociālekonomisko situāciju valstī kopumā un audzēkņu skaita samazināšanos Kolkas pagastā Dundagas novada dome 2011. gada 22. jūnijā pieņem lēmumu Nr. 153 (protokols Nr. 11) reorganizēt Kolkas mūzikas skolu un ar 2012. gada 1. janvāri pievienot Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4174902076.

Direktore — Dace Čodera.
Direktora vietniece izglītības jomā — Linda Celma.
Mūzikas nodaļas vadītāja — Inga Šmēdiņa.
Izglītības programmu vadītāja Kolkā — Dzintra Tauniņa.

Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

 2019./2020. mācību gada 1. oktobrī izglītības iestādē ir 236 izglītojamie.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 118 izglītojamie:

 • izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» — 46;
 • izglītības programmā «Dejas pamati» — 12;
 • izglītības programmās mūzikā — 60, no tiem: Dundagā — 42 un Kolkā — 18 izglītojamie.

 

Interešu izglītības programmās ir 118 izglītojamie:

 • izglītības programmā pirmsskolas vecuma bērniem «Māksla. Mūzika. Deja» - 21 bērns;
 • izglītības programmā septiņgadīgiem bērniem «Sagatavošanas klase — Vizuāli plastiskā māksla» mācās — 10;
 • izglītības programmā «Mūsdienu deja» — 72 bērni un jaunieši;
 • izglītības programmā «Vokālais ansamblis» izglītojas 15 audzēkņi.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 2019./2020. mācību gadā

 • Vokālā mūzika — Kora klase 20V 212 06 1 (Dundagā un Kolkā)
 • Stīgu instrumentu spēle — Kokles spēle 20V 212 02 1 (Kolkā)
 • Pūšaminstrumentu spēle — Saksofona spēle 20V 212 03 1
 • Pūšaminstrumentu spēle — Klarnetes spēle 20V 212 03 1
 • Taustiņinstrumentu spēle — Klavierspēle 20V 212 01 1
 • Stīgu instrumentu spēle — Ģitāras spēle 20V 212 02 1
 • Stīgu instrumentu spēle — Vijoles spēle 20V 212 02 1
 • Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1
 • Vizuāli plastiskā māksla — 20V 211 00 1
 • Dejas pamati — 20V 212 10 1

 

Izglītības iestādes pamatmērķi

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība kultūrizglītības jomā. Izglītības iestādes pamatmērķi ir:

 • nodrošināt  talantu — izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi mākslā, mūzikā un dejā;
 • nodrošināt mākslas, mūzikas un dejas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas un advancētas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

 

Dokumenti


Grozījumi Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikums

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Drošības noteikumi par ugunsdrošību izglītojamajiem

Drošības noteikumi par elektrodrošību izglītojamajiem

Drošības noteikumi izglītojamajiem par pirmās palīdzības sniegšanu

Drošības noteikumi izglītojamajiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

Drošības noteikumi izglītojamajiem par drošību izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi  

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā

Iekšējie noteikumi ''Kārtība, kādā Dundagas Mākslas un mūzikas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana, ievērojot epidemioloģisko situāciju''

Attīstības plāns

Attīstības plāns 2019.–2021. gadam

Pašnovērtējuma ziņojums

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtēšanas ziņojums. 2019. gads

 

 

Izglītības iestādes padomes protokoli

19.09.2019. Izglītības iestādes padomes sēdes protokols nr. 2  

30.08.2019. Izglītības iestādes padomes sēdes protokols nr. 1

30.08.2018. Izglītības iestādes padomes sēdes protokols nr. 1

 

Vecāku sapulču protokoli

30.08.2019. Vecāku sapulces protokols nr. 1

30.08.2018. Vecāku sapulces protokols nr. 1

 

Publikāciju arhīvs