Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
17.10.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 17.oktobrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr.10
un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par zemes vienības nomu (Ievlejas-8).
2. Par ielu tīrītāja amata vietu Kolkā.
3. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu «Zītaru» ēkas jumta seguma maiņas projekta izstrādei un jaunu logu nomaiņai.
4. Par finansējumu Mazirbes skolas katlumājas skursteņa atjaunošanai.
5. Par Vīdales, Slīteres ielas apgaismojuma ierīkošanu.
6. Par 1905. gada ielas asfaltēšanu.
7. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas sadalē, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
8. Par papildu finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
11. Par vienpusēju atkāpšanos no zemes nomas līgumiem Saules ielā 16.
12. Par nekustamā īpašuma ņemšanu Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
13. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 5» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par nomas tiesību izsoles sākumcenu (Brīvības iela 1a).
15. Par Dundagas novada investīciju plāna grozījumu apstiprināšanu 2019. gadam.
16. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 2. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 3. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 4. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta īstenošanai (ceļš Mazās darbnīcas — Būdeni).
21. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumiem.
22. Par projekta «Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam» finansēšanas avotiem.
23. Iekšējo noteikumu «Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām» apstiprināšana.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi