Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.01.2017. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc 19. I  plkst. 13.00 Finanšu _komitejas sēdi nr. 1

1. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
2. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.
3. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu».
4. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
5. Par grozījumiem amatu katalogā.
6. Par līgumu slēgšanu ar s/s «Latvijas elektriskie tīkli».
7. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
8. Par finansējumu Kolkas senioru apvienībai «Sarma» 2017. gadā.
9. Par dotācijas piešķiršanu 2017. gadā biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas“».
10. Par finansējumu pensionāru interešu kopai «Vārpa» 2017.gadā.
11. Par finansējumu Dundagas pensionāru apvienībai «Sendienas» 2017.gadā.
12. Par finansējumu Dundagas invalīdu apvienībai «Cerība» 2017. gadā.
13. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt» 2017. gadā.
14.Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā.
15. Par kultūras pasākumu plānu 2017. gadam.
16. Par uzturēšanās izmaksām SIA «Dundagas veselības centrs».
17. Par uzturēšanās izmaksām aprūpes namā «Stacija».
18. Par finansējumu grāmatai «Dundagas novads — tradicionālā un mūsdienu kultūra».
19. Par finansējumu 2017. gada budžetā biedrībai «Randalist».
20. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
21. Par līdzfinansējumu projektam «Līvu tautas namam būt!».
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
23. Par 2016. gada budžeta izpildi.
24. Par budžetu 2017. gadam.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi