Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Domes sēde
27.10.2017. plkst. 10.00


1. Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu noteikšanu.
2. Par atbalstu Latvijas simtgades projektam ,,Filmas par Latvijas simtgadniekiem” uzņemšanai.
3. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
4. Par lēmuma “Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta "Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" īstenošanai” precizēšanu.
5. Par grozījumiem Dundagas novada domes 27.10.2016. lēmumā Nr. 211. “Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā”.
6. Par budžeta precizēšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 4 – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par automašīnas iegādi Kolkas pagasta pārvaldes vajadzībām.
9. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam” pieņemšanu.
10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību”
11. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam „Madaras”.
13. Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” sadalīšanu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dakterlejas iela 6”.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Upes iela 4”.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas 5”.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Līdumiņi”.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Avoti-2”.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pipari”.
20. Par dalības pārtraukšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā.
21. Par apstrīdēto administratīvo aktu (NĪN).
22. Par apstrīdēto administratīvo aktu (SD).
23. Par iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi” pieņemšanu.
24. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu.
25. Par uzdevumu izpildes termiņa pagarināšanu Dundagas pašvaldības Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupai.
26. Par pilnvarojumu līgumu slēgšanai ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju.
27. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
28. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā.
29. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā.
30. Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi