Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.04.2017. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 5 13. aprīlī plkst. 9.00.

1. Par saistošo noteikumu projektu «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».

2. Par zaudējumu atlīdzināšanu.

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pļaviņas».

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mazplintiņi».

5. Par nekustamā īpašuma «Saulesdārzi» sadalīšanu.

6. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

7. Par elektropārvades līnijas demontāžas tehniskā projekta izstrādi.

8. Par medību tiesību nomas izsoli.

9. Par zemes vienību nomas izsoli.

10. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Jaundundagas Ratnieki».

11. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Kalnozoli».

12. Par grozījumiem amatu katalogā.

13. Par saistošo noteikumu projekta «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība» pieņemšanu.

14. Līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšana apstiprināšana.

15. Par konkursa «Sakoptākā sēta 2017» nolikumu.

16. Par dalību ELFLA 3. kārtas projektu konkursā.

17.Par atteikšanos no projekta īstenošanas.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi