Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā palīdzība novadā 13.02.2015. plkst. 08.58

Dundagas novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Atgādinām par dienesta darbību, iedzīvotāju tiesībām un pienākumiem.

Sociālais dienests pieņem apmeklētājus

Dundagā Talsu ielā  7 pirmdienās 9.00–12.00 un 13.00–18.00, trešdienās 9.00–12.00 un 13.00 – 16.00, piektdienās 9.00–12.00, tālr. 63200803 un 26618686,

Kolkā «Brigās» ceturtdienās 8.00–12.00 un 13.00–14.00, mēneša pirmajā otrdienā 14.00–15.30, tālr. 63220551 un 26618686.

Sociālās palīdzības saņemšanai vajadzīgie dokumenti

Dzīvesvietu apliecinošs dokuments — izziņa, īres līgums u.c.

Darbspējīgām nestrādājušām personām jāuzrāda Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izdota izziņa par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu.

No ieslodzījuma atbrīvotām personām jāuzrāda dokuments par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

Rēķini un čeki par pakalpojumiem vai iegādātajām precēm.

Ģimenes ārsta apliecinājums par iesniedzēja veselības stāvokli un ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem un palīdzību.

 Deklarācijas aizpildīšanai un  pabalsta pieprasīšanai vajadzīgie dokumenti

Izziņas, kas apliecina:

 • ienākumus no algota darba pēc nodokļu aprēķināšanas, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, alimentus, uzturlīdzekļus (ja uzturlīdzekļus persona nesaņem, jāiesniedz tiesas izziņa par uzturlīdzekļu piedziņu);
 • ienākumus no saimnieciskās darbības (subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai), autoratlīdzības un honorāra, nekustamās un kustamās mantas nomas un pārdošanas;
 • saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus par pēdējiem 3 mēnešiem;
 • atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu ģimenei par pēdējiem 3 mēnešiem;
 • citi ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem.

Ģimenes (personas) līdzdarbības pienākumi:

 • sniegt pilnīgas nepieciešamās  ziņas;
 • atļaut  Sociālā   dienesta   darbiniekiem   apmeklēt   ģimenes (personas)  pastāvīgo dzīvesvietu;
 • uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;
 • ierasties, lai apspriestu pieprasījumu vai veiktu vajadzīgos pasākumus lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības sniegšanu;
 • apmeklēt ārstu medicīniskiem izmeklējumiem, ja to vajag lēmuma pieņemšanai;
 • pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;
 • citi pienākumi pēc vienošanās ar sociālo darbinieku.

Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana un atzīšana par trūcīgu

Tiesības pieprasīt ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstības novērtēšanu trūcīgas ģimenes (personas) statusam  ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Dundagas novadā.

Ģimene (personu)  atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru  ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā  nepārsniedz  128,06 €  un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; nepieder vērtspapīri, izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus; nav parādsaistību; nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai; nav palīdzētspējīgu apgādnieku; ja tā nav noslēgusi uztura līgumu;  neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; nav izsniegusi aizdevumu.

Vērtējot neņem vērā 5 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 5 ha meža un vienu mājsaimniecībai piederošu autotransporta līdzekli.

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss

To piešķir uz 3 mēnešiem, ja ģimene (persona) saņem Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu; uz 6 mēnešiem pārējām ģimenēm (personām);

Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties Sociālajā dienestā ar lūgumu noteikt tās atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Piešķiramo pabalstu veidi

Pabalsti trūcīgām ģimenēm (personām)

GMI pabalsts 49,80 €.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts: komunālajiem maksājumiem — 50% no mēneša maksas, bet ne vairāk kā 30 € mēnesī, malkas iegādei 85 € gadā.

Pabalsts veselības aprūpei ārstēšanas izdevumi 50% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 75 € gadā).

Recepšu medikamentu iegādes izdevumi — 50% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 45 € gadā.

Pabalsts bērna izglītībai mācību līdzekļu iegādei — 15 € gadā.

Pabalsts ēdināšanas pabalstu segšanai skolēniem.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas izglītības iestādē.

Pabalsts aprūpes mājā nodrošināšanai — 30–75 € mēnesī.

Pabalsts ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības — līdz  300 €.

Pabalsts apbedīšanai 100% no apbedīšanas izdevumiem, bet ne vairāk kā 150 €.

Speciālie pabalsti

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā — 75 € par pirmo bērnu, 110 € par otro bērnu, 150 € par trešo un katru nākamo bērnu.

Pabalsts personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma — līdz 45 €.

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm — ēdināšanas izdevumu segšana izglītības iestādē.

Pabalsts atsevišķām sociālajām grupām — audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Pabalsts noteiktu vecuma sasniegušai personai — vienreizējs pabalsts, sasniedzot 80, 90 vai 95 gadu vecumu, ir 30 €; sasniedzot 100, 105 vai lielāku vecumu, tas ir 100 €.

Pabalsts politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem — svētku pabalsts, atzīmējot LR proklamēšanas gadadienu, — 30 €.

Pabalsts personas nāves gadījumā — pabalsta apmērs 75 €, ja par mirušo izmaksātais valsts noteiktais pabalsts apbedīšanai nepārsniedz 550 €.

Dundagas novada Sociālais dienests,
Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270,
tālr. un fakss 63237851, mob. tālr. 26618686, w

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com