Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pieci vietējās rīcības grupas projekti 10.01.2017. plkst. 13.11

2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja piecus Dundagas novada pašvaldības vietējās rīcības grupā — biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija — iesniegtos projektus. Trīs projektus īstenos Dundagā, divus — Kolkā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas

Projektu logotipi

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Projektu Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana Dundagā (projekta nr. 16-08-AL17-A019.2201-000003) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju projektu konkursā. Projekta mērķis ir izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas vietu ar kultūrvēsturisku ievirzi Dundagā, nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī palielināt vietas potenciālu un pievilcību.

Projektu īstenos nekustamajā īpašumā Talsu iela 26 jeb Stacijas dārzā, kas atrodas Bānīša ielā 4. Tā kā vēlmi šo teritoriju labiekārtot ir izteikuši arī iedzīvotāji un Dundagas novada atbalsta biedrība, kas arī aktīvi ir darbojušies, lai teritoriju sapostu, novada pašvaldība izstrādāja teritorijas labiekārtojuma projektu, paredzot tur izveidot teritoriju ar aktīvās atpūtas iespējām dažāda vecuma grupu bērniem. Projektā labiekārtos šo apkaimi, uzstādot dažāda vecuma bērniem piemērotu šķēršļu elementu kompleksu. Tā galvenais elements būs rotaļu komplekss — bānītis, kas atgādinās, ka Stacijas māja reiz kalpoja par pieturvietu visiem, kuri izmantoja Dundagas mazbānīša maršrutu 20. gs. 30. gados, un kas iedzīvinās Dundagas mazbānīša maršrutu ar vēsturiskajām pieturvietu norādēm. Šķēršļu joslā būs virvju siets, baļķu un laipu dēlīšu šķēršļi, dažādas platformas, kāpelēšanas tīkls un citi elementi.

Projekta kopējās izmaksas 18 572,31 €, no tiem 13 500,00 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts īstenot 2017.gadā. Rotaļu elementus uzstādīs SIA Pretpils

Pašvaldība papildus projektam plāno papildināt laukuma labiekārtojumu, uzstādot arī citus labiekārtojuma elementus — soliņus, atkritumu urnas, informatīvos stendus u.c. Pašvaldība arī ir jau izstrādājusi šī paša laukuma labiekārtošanas otrās kārtas labiekārtojuma projektu, kurā  plānots papildināt laukumu ar vēl citiem aktīvās atpūtas elementiem.  Laukuma labiekārtošanas otro kārtu pašvaldība plāno īstenot līdz 2020. gadam.

 

Projektu Publiskā bērnu rotaļu un atpūtas laukuma ierīkošana Dundagā (projekta nr. 16-08-AL17-A019.2202-000004) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju projektu konkursā. Projekta mērķis ir uzlabot novada iedzīvotāju dzīves vidi un sakārtot publisko infrastruktūru, izveidojot publiski pieejamu bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Dundagā. Projektā izveidos publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu pie Dundagas bērnu dienas centra Mājas, kas galvenokārt būs paredzēts 6–12 gadus veciem bērniem, bet atsevišķi rotaļu elementi — arī pašiem mazākajiem — 1,5–7 gadus veciem bērniem. Rotaļu laukumā būs trīs atsperšūpoles, divi rotaļu kompleksi ar vairākiem šķēršļu elementiem, divas šūpoles ar grozu, labirints ar metāla šķēršļiem un līdzsvara baļķi. Tāpat pārbūvēs divas nojumes, kā arī novietos solus, atkritumu urnas un velosipēdu turētāju.

Projekta kopējās izmaksas 42 513,00 €, no tiem 38 261,70 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts īstenot 2017. gadā. Rotaļu un labiekārtojuma elementus uzstādīs SIA MK Dizains, bet nojumes pārbūvēs SIA LEB

 

Projektu Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā (projekta nr. 16-08-AL17-A019.2201-000002) iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju projektu konkursā.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes Dundagas novadā, uzstādot daudzveidīgus vingrošanas rīkus, kas nodrošinās lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī palielinās vietas potenciālu un pievilcību. Projektā Dundagas pamatskolas sporta stadionā uzklās gumijas granulu un poliuretāna segumu un novietos astoņus āra trenažierus, kuri attīsta dažādas muskuļu grupas un nodrošina arī kardiotreniņu. Daļa no tiem būs daudzfunkcionāli — lietojami vairākiem cilvēkiem vienlaikus. Trīs no vingrošanas rīkiem būs piemēroti arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas 13 934,54 €, no tiem 12 541,09 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektu paredzēts īstenot 2017. gadā. Vingrošanas rīkus un drošības virsmu uzstādīs SIA Z Company, bet zemes pamatnes sagatavos SIA Saukumi.

Gan bērnu rotaļu laukums, gan aktīvās atpūtas vieta, gan āra trenažieri būs publiski pieejami ikvienam vietējam iedzīvotājam un Dundagas viesim.  Dundadznieki! Saudzēsim visus jaunizveidotos aktīvās atpūtas laukumus! Projekti ir tapuši pēc pašu dundadznieku ierosmes, tādēļ arī sargāsim tos visi kopā.


Projektu Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē (projekta nr. 16-08-FL04-F043.0202-000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu konkursā.

Projekta mērķis ir saglabāt dabas vērtības un vides resursus Kolkas piekrastē, izveidojot informatīvo un videi draudzīga dabas tūrisma infrastruktūru Kolkā. Projektā labiekārtos stāvlaukumu Kolkā netālu no Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas. Kolkas apkārtnē un piekrastē aizvien pastāvīgi pieaug apmeklētāju skaits. Tas iepriecina, taču nepietiekamās tūrisma infrastruktūras dēļ lielā apmeklētāju plūsma veicina piekrastes teritorijas degradāciju un piesārņojumu, radot nopietnus draudus dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai. Lai saglabātu Slīteres Nacionālā parka vērtības, Dabas aizsardzības pārvalde novada teritorijā jau ir ieguldījusi daudz darba, lai dabas tūrismu padarītu pieejamāku un patīkamu apmeklētājiem. Arī pašvaldības mērķis ir veicināt dabas tūrismu reģionā, vienlaikus mazinot apdraudējumus dabai un videi. Projektā  labiekārtos šo laukumu, izveidojot tur dabas tūrismam piemērotu infrastruktūru. Laukumā izbūvēs bruģa segumu, apgaismojumu, elektrības un ūdensapgādes infrastruktūru. Laukums izplānos tā, lai nodrošinātu stāvvietas gan vieglajām automašīnām, gan autobusiem un kemperu auto.  Laukumā uzstādīs arī elektromobiļu uzlādes staciju, kas būs inovatīvs risinājums novadā atjaunojamo energoresursu plašākas izmantošanas, gaisa piesārņojuma samazināšanas un globālo klimata pārmaiņu ierobežošanas izaicinājumiem. Laukumā uzbūvēs ēku, kurā būs publiski pieejamas labiekārtotas sabiedriskās tualetes, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat laukumā būs pieejama ūdens ņemšanas vieta, pie ēkas izbūvēta nojume, zem kuras izveidotas atpūtas vietas ar galdiem un soliem, teritorijā izbūvēs arī infrastruktūru bezmaksas bezvadu interneta nodrošināšanai šajā vietā.  Pie ēkas uzstādīs informācijas stendus, kur būs pieejama aktuālā tūrisma informācija par Kolku, Kolkas piekrasti un Dundagas novadu, kā arī informācija par dabas aizsardzību un dabas tūrismu, izmantojot arī Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātās aktuālās inforgrafikas par Slīteres Nacionālo parku un citām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā, Kolku un tās piekrasti, un citas ziņas, kā, piemēram, par bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā un Baltijas jūras apdraudējumiem, ūdens sistēmas degradāciju un putnu migrāciju. Pašvaldība plāno, ka teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras izbūve optimizēs lielo apmeklētāju plūsmu Kolkas piekrastē, nodrošinot dabas teritoriju pieejamību un veicinot dabas tūrismu, vienlaikus veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides resursu saudzīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu mazināšanu, aicinot atpūsties dabā ar izpratni un atbildības izjūtu. Projektu īstenojot, taps jauna, pievilcīga, inovatīva, labiekārtota publiski pieejama teritorija Kolkas piekrastē, kas nodrošinās tūristus ar nepieciešamo infrastruktūru atbilstoši mūsdienu standartiem, kā arī izveidota informatīvā infrastruktūra, kas pievērsīs uzmanību un informēs par dabas resursu saglabāšanu un vides resursu vairošanu, un aktuālo tūrisma informāciju. Paredzams, ka īstenotais projekts pagarinās tūrisma sezonu reģionā, sekmēs jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu izveidi un esošo attīstību, uzlabos zināšanas par dabu un vidi un veicinās sabiedrības iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazinošo pasākumu veikšanā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 179 999,96 €, no tiem 161 999,96 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada beigām. 

 

Projektu Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti (projekta nr. 16-08-FL04-F043.0203-000001) iesniedza Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projektu konkursā.

Projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt novadam raksturīgo lībiešu nemateriālās kultūras mantojumu un veicināt pieejamību vietējam zemūdens mantojumam, izveidojot daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu un zemūdens mantojuma eksponēšanas vietu. Projektā,  pārbūvējot ēku un labiekārtojot tās apkārtējo teritoriju, nekustamajā īpašumā Pastnieki izveidos daudzfunkcionālu Lībiešu saieta namu. Lībiešu saieta nama misija — saglabāt un attīstīt vienotās kultūras telpu, tā sekmējot nacionālās identitātes uzturēšanu un piederības izjūtu savam novadam, reģionam un tautai. Uzturēt dzīvu lībisko identitāti etniskajā lībiešu apdzīvotajā teritorijā Ziemeļkurzemes jūrmalā, integrējot lībiešu kultūras vērtības, piekrastes tradīcijas, dabas un vēstures mantojumu mūsdienu tūrisma apritē. Viens no galvenajiem daudzfunkcionālā centra uzdevumiem būs daudzināt, uzturēt un saglabāt lībiešu vēsturi, kultūru, valodu un tradicionālo nodarbošanos. Līvu centrā Kūolka, kas pašlaik atrodas pašvaldības īpašumā Zītari, Kolkā, ir izvietota neliela etnogrāfiskā ekspozīcija un tajā sniedz gidu pakalpojumus, taču šī centra pilnvērtīgai darbībai trūkst resursu un jaudas. Sadarbībā ar iedzīvotāju izveidotajām vietējām sabiedriskajām organizācijām — biedrībām Līvu saieta namā šo uzdevumu varēs veikt daudz labāk nekā līdz šim. Centrā paredzētas arī telpas lībiešu biedrību pastāvīgai darbībai. Papildus tam centrā izveidos neformālās izglītības pašattīstības centru, kur šim nolūkam būs pieejama konferenču zāle. Centrā un apkārtējā teritorijā paredzēts veidot pastāvīgās un mainīgās izstādes, arī interaktīvas prezentācijas, par lībiešu kultūru. Sadarbībā ar biedrību Domesnes, kuras biedri daudzus gadus ir vākuši, pētījuši un saglabājuši jūras piekrastē Kolkā izskalotos veco koka kuģu fragmentus un detaļas, gan ēkā, gan tās apkārtnē izvietos arī vietējos zemūdens mantojuma eksponātus, kas līdz šim nav bijuši pieejami publiskai apskatei, jo Kolkā nav piemērotas teritorijas izskalotā zemūdens mantojuma eksponēšanai. Tāpat Kolkā nav tūrisma informācijas centra, kas lielam skaitam tūristu piedāvātu aktuālu un kvalitatīvu informāciju, tādēļ centrā paredzēts izveidot arī šādu centru, kas rūpēsies par vietējā tūrisma produktu piedāvājuma pieejamību un popularizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 399 999,99 €, no tiem 359 999,98 € ir pieejams kā publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 21. novembrim.

Baiba Reimane, projektu vadītāja

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti, LEADER
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com