Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kurzemē uzsākta dabas skaitīšana 21.06.2017. plkst. 10.21

15. jūnijā ar svinīgu pasākumu Kurzemes reģionā atklāta dabas skaitīšana — Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana. Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti pārbaudīs aizsargājamos biotopus gan valsts, gan privātajās zemēs.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne uzsver: «Dabas skaitīšana jeb inventarizācija ir kā revīzija savā saimniecībā, proti, mēs iegūsim zinātniski pamatotu informāciju, kādas un cik daudz dabas vērtības Latvijā ir saglabājušās, kas savukārt palīdzēs ieinteresēto nozaru un pušu diskusijās salāgot dabas saglabāšanas un tautsaimniecības attīstību».

Kurzemes reģionālās administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Raits Čakstiņš: «Šobrīd mums visiem tīk domāt, cik Latvijas daba ir skaista un daudzveidīga. Projekta ietvaros iegūtā informācija Kurzemei, tāpat kā visiem Latvijas reģioniem, palīdzēs apzināt aktuālo situāciju, kas savukārt var būt atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajam ekonomiskajam ieguvumam, piemēram, izceļot reģiona unikalitāti un veicinot tūrisma attīstību».

SIA «Mārketinga praktiķu ACADEMIA» martā rīkotā aptauja atklāj, ka 94% iedzīvotāju Latvijas dabu uzskata par vērtību, kas ir saudzējama, bet 81% — par nacionālo lepnumu. Tāpat lielākā sabiedrības daļa domā, ka valstij jāapzina Latvijas dabas bagātības (81%) un piekrīt apgalvojumam, ka rūpes par dabu ir rūpes pašiem par sevi (83%). Savukārt apgalvojumam, ka Latvijas sabiedrība ir dabai draudzīga, piekrīt vien 8% aptaujāto respondentu, un par lielāko kaitējumu dabai atzīst tur izmestus atkritumus (45%) un mežu izciršanu (31%).

Lai skaidrotu dabas skaitīšanas norisi, ir izveidota mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv, plānots organizēt informatīvus seminārus pašvaldībās, kā arī vairākās Latvijas pilsētās būs iespēja apskatīt informatīvo stendu — lielizmēra dabas skaitīkļus.

Uzziņai

Biotopi ir viendabīgas teritorijas, kuras apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku vai augu sugas, t.i., zālāji, meži, purvi, jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, iežu atsegumi. Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par šo dzīvotņu daudzumu, veidiem, izplatību un kvalitāti.

Dabas skaitīšanā pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība. Dabas aizsardzības pārvalde ir noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram:

  • intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;
  • apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona pilsētā;
  • teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).

Projekta «Dabas skaitīšana» rezultātā iegūs detalizētu informāciju par biotopu izplatību un kvalitāti, un šī informācija būs savietota starp valsts iestādēm. Tādējādi tiks atvieglota dažādu atļauju un saskaņojumu izsniegšana un saņemšana, samazināsies termiņi un izdevumi gan privātīpašniekiem, gan valsts iestādēm. Precīzi, aktuāli un zinātniski iegūti dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus efektīvāk līdzsvarot dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību. Vienlaikus dabas skaitīšanu sniegs plašākas iespējas pārdomāti plānot teritoriju saimniecisko darbību un efektīvāk pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu. Gan pašvaldībām, gan privāto zemju īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumos plānota dabas vērtību apzināšana, pirms noteikto teritoriju apsekošanas tiks izsūtītas informatīvas vēstules, savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks arī par to tiks rakstiski informēts.

Biotopu kartēšanu veiks eksperti, kuri dabā apsekos teritoriju, aizpildīs anketu un kartē iezīmēs precīzu konstatētā biotopa robežu. Visiem ekspertiem līdzi jābūt Dabas aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām.

Dabas vērtību apzināšanas darbus veiks saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto «ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku». Saskaņā ar atklāta konkursa «ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā rezultātiem biotopu kartēšanu» veiks personu apvienība «SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment un Latvijas Dabas Fonds».

Dabas skaitīšanu īsteno ES Kohēzijas fonda projektā «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» jeb «Dabas skaitīšana». Tajā plānots izstrādāt arī 20 esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas aizsardzības plānus un 5 sugu aizsardzības plānus sugu grupai «Roņi», sugu grupai «Pūces, dīķa naktsikspārnim, platausainajam sikspārnim» un sugu grupai «Dzeņveidīgie».

Sabiedrību par projektu Dabas skaitīšana veltīta Latvijas simtgadei informē ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Sagatavoja Inguna Pekmane pēc http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jaunumi/7/ materiāliem


Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Pievienotie faili
Preses paziņojums
Sabiedriskās domas aptauja
Atslēgvārdi
daba
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com