Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.09.2019. plkst. 20.29

Dundagas novada domes priekšsēdētāja p. i. Jānis Mauriņš izsludina 2019. gada 26. septembrī plkst.10.00 domes sēdi Nr. 13 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


 1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019. gadam.
 3. Par Dundagas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus + KA2 projektā.
 4. Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela — 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu.
 5. Par Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vietas un juridiskās adreses noteikšanu.
 6. Par īres maksas noteikšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām.
 7. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2019.gadā 2. kārtā.
 8. Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundagas aprūpes nams Stacija».
 9. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 1.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 2.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 3.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 4.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» — 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 14. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» — 18 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 15. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu remontdarbiem Dundagas vidusskolā
 16. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
 17. Par dotācijas piešķiršanu SIA «Dundagas veselības centrs».
 18. Par medību tiesībām.
 19. Par apbūves tiesību (Vecpeļauši).
 20. Par bāzes stacijas ierīkošanu Kolkā.
 21. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kartību.
 22. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā».
 23. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
 24. Iekšējo noteikumu «Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām» apstiprināšana.
 25. Iekšējo noteikumu «Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Dundagas novada pašvaldībā» apstiprināšana.
 26. Par Nolikumu «Projektu ieviešanas risku analīze».
 27. Par iekšējiem noteikumiem «Grāmatvedības politika».
 28. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu.
 29. Par zemes daļas nodošanu nomai..
 30. Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu.
 31. Par AAS Piejūra valdes locekļa nominēšanas nolikumu apstiprināšanu.
 32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Atvari».
 33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Karlīnas».
 34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Pilsupes».
 35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mieži».
 36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Paņi».
 37. Par grozījumiem Līgumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 38. Par amatierteātra darbības atjaunošanu.
 39. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
 40. Par Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
 41. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu.
 42. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā.
 43. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā.
 44. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 45. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā.
 46. Par PII «Kurzemīte» vadītāja iecelšanu amatā.
 47. Par grozījumiem 26.04.2019. domes lēmuma Nr. 113 «Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku».Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā””

 

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību  

 

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”

 


Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sabiedrība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com