Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.04.2019. plkst. 16.43

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 26. aprīlī plkst.10.00 domes sēdi nr. 4 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par SIA «Kolkas ūdens» 2018. gada pārskata apstiprināšanu
4. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019. gada Koplīgumā ietveramajiem punktiem.
7. Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2019. gadā.
8. Par 2019. gada rīcību realizāciju.
9. Par aizņēmumu Valsts kasē Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija II.kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai).
10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
11. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
12. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
13. Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu.
14. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
15. Par nekustamā īpašuma «Aizceļi» atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Roņsalas».
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jāņkužnieki».
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmalas».
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Atvari».
20. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu.
21. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
22. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
23. Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas nolikumā.
24. Par Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem un Dundagas novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiem.
25. Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 2019. — 2024. gadam.
26. Par Dundagas vidusskolas iekšējiem noteikumiem «Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā».
27. Par «Dundagas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas noteikumi» apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem darba kārtības noteikumos.
29. Par grozījumiem «Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra Saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»».
30. Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku.
31. Par nometņu organizēšanu vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās.
32. Par Dundagas Bāriņtiesas sastāvu.

Dažādi jautājumi
33. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu.

 

Projekts: Par speciālajiem pabalstiem

Projekts: Grozījumi pašvaldības nolikumā

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com