Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.05.2017. plkst. 18.00

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 5  25. maijā plkst. 13.00
un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017. gadā.
3. Par dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu  atlases konkursā un sadarbības līguma parakstīšanu.
4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».
5. Par Nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
6. Par nekustamā īpašuma «Tilžas» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
7. Par apkures jautājumu risināšanu pašvaldības iestādēs.
8. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pamatkapitāla palielināšanu.
9. Par Kubalu skolas-muzeja cenrāža papildināšanu.
10. Par dalību Kēges pašvaldības Dānijā rīkotajā deju kolektīvu festivālā.
11. Par speciālistiem izīrējamo dzīvojamo telpu statusa noteikšanu.
12. Par zemes vienību platību precizēšanu.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Silmalas».
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Grīvas».
15. Par lietošanas mērķi nekustamam īpašumam «Jaunūši».
16. Par lietošanas mērķi nekustamam īpašumam «Saules 16».
17. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
18. Par lietošanas mērķi nekustamam īpašumam.
19. Par uzdevumiem Dundagas pašvaldības Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupai.
20. Par Dundagas vidusskolas nolikumu.
21. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra  saistošajos noteikumos nr. 47  Dundagas novada pašvaldības nolikums».
22. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību «Visvīdale».
23. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com