Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 25.04.2016. plkst. 16.33

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 28. IV plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 5 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» gada pārskatu.
3. Par SIA «Dundagas veselības centrs» gada pārskatu.
4. Par SIA «Kolkas Ūdens» gada pārskatu.
5. Par pašvaldības 2015. gada pārskatu.
6. Par Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7. Par Saimnieciskā dienesta budžeta grozījumiem.
8. Par Centrālās bibliotēkas budžeta grozījumiem.
9. Līdzfinansējuma apmērs par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē «Dundagas Mākslas un mūzikas skola».
10. Par nolikumu naudas balvām izglītojamiem un pedagogiem.
11. Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolas telpām.
12. Par telpu nomas maksu Mazirbes internātpamatskolā.
13. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu Mazirbes internātpamatskolā.
14. Par telpu nomas maksu Vīdales saieta namā.
15. Par sadarbības līguma projektu «Kurzeme visiem».
16. Par dalību ELFLA projektos.
17. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnē «Jaunkalni II».
18. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
19. Par nodoma protokola slēgšanu ar akciju sabiedrību «Latvijas Valsts meži».
20. Par kārtību, kādā noformējami komandējumi un dienesta braucieni.
21. Par nolikuma «Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu nolikums» pieņemšanu.
22. Par jūras piekrastes sauszemes daļas pārņemšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mazcēģi».
24. Par nekustamā īpašuma «Dravnieki» sadalīšanu
25. Par nekustamā īpašuma «Dārznieki» sadalīšanu
26. Par Attīstības programmas aktualizāciju.
27. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2011. gada 26. janvāra nolikumā «Iestādes «Centrālā administrācija» nolikums».
28. Par īpašuma «Jūras pērles» izsoles noteikumiem.
29. 28.05.2015. domes lēmuma nr. 953 atcelšana sadaļā par «Dobēju» 4. dz. atsavināšanu.
30. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai
31. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu PII «Rūķītis» un Internātam «Rūķu nams».
32. Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII «Rūķītis» slēgšana 2016. gada vasarā.
33. Par finansējumu lībiešu interešu grupas dalībniekam.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com