Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 26.01.2015. plkst. 13.44

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 29. I plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 1
un nosaka tās darba kārtību:


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
3. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā.
5. Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā — projektā «Esi līderis» .
6. Par atbalsta personālu novada skolās.
7. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu.
8. Par pasākumu plānu Dundagā un Kolkā 2015.
9. Par telpu nomu Dundagas pilī.
10. Par saistošajiem noteikumiem «Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi».
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā».
12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
13. Par Sociālā dienesta automašīnu.
14. Par automašīnas pārdošanu izsolē.
15. Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu a/s «Kolka».
18. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
19. Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.
20. Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII «Kurzemīte».
21. Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu.
22. Par nekustamā īpašuma JUGUMEGI lietošanas mērķa maiņu.
23. Par nekustamā īpašuma DZILNAS lietošanas tiesību izbeigšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Lateves Dravnieki».
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pīlādži».
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem «Vārpas» un «Strautmaļi».
27. Par nekustamā īpašuma «Meļķi» sadalīšanu.
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam «Meļķi».
Dažādi jautājumi.

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Grozījumi saistošajos noteikumos «Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā»
Grozījumi 27.02.2014.saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem»
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde, dome, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com