Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Iestādes vadītāja Ilona Onzule 63232265, 29245414 bernudarzs@dundaga.lv
Iestādes vadītāja vietniece Rudīte Baļķīte 29245414  
Medmāsa Santa Feldberga 26857844  
Logopēde Inese Veinberga 26301140  

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.30–18.00

Iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • P.: 8.30–17.00
 • T.: 9.00–11.00
 • Vai tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 2201901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2017./2018. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 7 grupās nodrošina 138 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 18 pedagoģiskie darbinieki un 14 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

PII «Kurzemīte» nolikums

Pašvērtējuma ziņojums

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība pirmsskolas izglītības iestādē

 

Grupas 2018./19. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Mūzikas skolotāja

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Liene Grīnberga

Aija Rudbaha

Ineta Feldentāle

1,5-2

14

«Mārīte»

Iveta Stare, 
Gunta Mika

Ilze Kristiņa

Rudīte Baļķīte

2 - 3

16

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Monta Bērente

Lienīte Sirkele

Inga Apškrūma

 6

19

«Spārīte»

Irina Seržante 
Sarmīte Sirkele

Santa Melkerte

Inga Apškrūma

 5-6

24

«Bitīte»

Guna Balode,
Irina Jānberga

Vija Freimane

Inga Apškrūma

5

23

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Kristīne Antmane

Inga Apškrūma

4

21

«Sienāzītis»

Lelde Dēvita,

Zane Grīnīte

Elīna Baļķīte

Inga Apškrūma

3

20


Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Gada tēma

«Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana integrējot pirmsskolas izglītības saturā piederību savas tautas kultūras tradīcijām, ģimenei, dabai».

Galvenie mācību uzdevumi:

1. Uzsvērt latviskās dzīvesziņas saglabāšanu un tālāknodošanu:

 • dzimtā valoda kā pilsoniskās identitātes nozīmīga sastāvdaļa,
 • veicināt audzēkņu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos.

 

2. Brīvdabas pedagoģijas iekļaušana mācību procesā:

 • Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību. Mācību satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz audzēkņu izziņas interešu, ekoloģiskās attieksmes pilnveidošanos, praktisko un pētniecisko darbību;
 • Organizēt integrētās rotaļnodarbības, telpās un dabā, 1,5–7 gadīgiem bērniem,aktualizējot "Kompetenču pieeju mācību saturā" .
 • Aktualizēt tautas rotaļu, spēļu un dziesmu apguvi un iedzīvināšanu dažādos dienas režīma momentos. Apkopot savā vecuma grupā izmantojamās tautas rotaļas, spēles un dziesmas.

3. Nodrošināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp pirmsskolas izglītības iestādēm, veicināt labās prakses piemēru apkopošanu un popularizēšanu.

4. Pilnveidot pedagogu izpratni par brīvdabas pedagoģiju.

5. Aktualizēt grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju regulāru sadarbību.

6. Aktualizēt bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.

7. Iesaistīt audzēkņu ģimenes iestādes un grupas pasākumos:

 • Organizēt vecāku pēcpusdienas, atvērto durvju dienu, grupu sapulces, kopīgas izstādes, konkursus;
 • Iesaistīt audzēkņu ģimenes informatīvā materiāla sagatavošanā par Latviju vai savu dzimto vietu.


Ar 2014. gada 1. novembri esam iesaistījušies ekoskolas programmā.

2017.gada 12. septembrī jau otro reizi saņēmām starptautisko ekoskolas sertifikātu «Zaļais karogs».

 

2018./19. mācību gadā ekoskolas gada tēma ir Skolas apkārtne.


VIDES KODEKSS.

aicinājums visiem:

1. Brauksim ar videi nekaitīgu mašīnu

2. Braukt ar riteni, iesaistīt visu ģimeni

3. Atbildīgi izvērtēt un izvēlēties savus pārvietošanās veidus

4. Vairāk staigāt ar kājām

5. Lasīt zāļu tējās pļavās, kas nav ceļa tuvumā

6. Mazāk automašīnu - drošākas ielas.

7. Brauksim ar autobusu!

MĒRĶIS:

1. Pārplānopt bērnu pastaigu maršrutus, tā, lai tie būtu bērniem maksimāli droši.

2. Panākt, lai  preču piegāde iestādei nenotiktu cauri teritorijas posmam, kurā rotaļājas bērni.

3. Iekārtot jaunas velo novietnes pie iestādes.

4. Organizēt dažādas aktivitātes, kas informētu un mudinātu rīkoties videi draudzīgi.


 


 

 

 

 

 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»