Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Iestādes vadītāja Ilona Onzule 63232265, 29245414 bernudarzs@dundaga.lv
Iestādes vadītāja vietniece Rudīte Baļķīte 29245414  
Medmāsa Santa Feldberga 26857844  
Logopēde Inese Veinberga 26301140  

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.30–18.00

Iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • P.: 8.30–17.00
 • T.: 9.00–11.00
 • Vai tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas mumurs izglītības iestāžu reģistrā: 2201901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2016./2017. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 7 grupās nodrošina 135 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 18 pedagoģiskie darbinieki un 14 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas, talantu konkurss «Dunduriņš».

PII «Kurzemīte» nolikums

PII «Kurzemīte» SVID anazlīze (2016.)

 

Grupas 2016./17. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Mūzikas skolotāja

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Liene Grīnberga

Aija Rudbaha

Ineta Feldentāle

1,5–2

16

«Mārīte»

Iveta Stare, 
Gunta Mika

Ilze Kristiņa

Rudīte Baļķīte

2–3

16

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Monta Bērente

Lienīte Sirkele

Inga Apškrūma

4–5

22

«Spārīte»

Irina Seržante 
Sarmīte Sirkele

Santa Melkerte

Inga Apškrūma

6

23

«Bitīte»

Guna Balode,
Irina Jānberga

Vija Freimane

Inga Apškrūma

3

17

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Linda Paegleskalne

Inga Apškrūma

5

22

«Sienāzītis»

Lelde Dēvita,

Gerda Engelberga

Zane Grīnīte

Inga Apškrūma

3–4

19


Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Gada tēma

«Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana integrējot pirmsskolas izglītības saturā piederību savas tautas kultūras tradīcijām, ģimenei, dabai».

Galvenie mācību uzdevumi:

1. Uzsvērt latviskās dzīvesziņas saglabāšanu un tālāknodošanu:

 • dzimtā valoda kā pilsoniskās identitātes nozīmīga sastāvdaļa,
 • veicināt audzēkņu patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos.

 

2. Brīvdabas pedagoģijas iekļaušana mācību procesā:

 • Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību. Mācību satura apguvē izmantot mācību metodes, kas balstītas uz audzēkņu izziņas interešu, ekoloģiskās attieksmes pilnveidošanos, praktisko un pētniecisko darbību;
 • Organizēt integrētās rotaļnodarbības, telpās un dabā, 1,5–7 gadīgiem bērniem, kurās atspoguļojas tradīcijas, gadskārtu ritms, ornaments, kustību prieks u.c., tā attīstot bērnos vērīgumu, vēlmi aktīvi darboties, izzināt dabas likumsakarības, izjust sevi kā dabas daļu un veidojot bērniem pozitīvas emocijas.
 • Atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu (21.februāris) organizēt dzimtās valodas nedēļu un pasākumu , kurā skan tautas folklora, tautas rotaļa.
 • Aktualizēt tautas rotaļu, spēļu un dziesmu apguvi un iedzīvināšanu dažādos dienas režīma momentos. Apkopot savā vecuma grupā izmantojamās tautas rotaļas, spēles un dziesmas.

3. Nodrošināt savstarpēju pieredzes apmaiņu starp pirmsskolas izglītības iestādēm, veicināt labās prakses piemēru apkopošanu un popularizēšanu.

4. Pilnveidot pedagogu izpratni par brīvdabas pedagoģiju.

5. Aktualizēt grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju regulāru sadarbību.

6. Aktualizēt bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.

 

7. Iesaistīt audzēkņu ģimenes iestādes un grupas pasākumos:

 • Organizēt vecāku pēcpusdienas, atvērto durvju dienu, grupu sapulces, kopīgas izstādes, konkursus;
 • Iesaistīt audzēkņu ģimenes informatīvā materiāla sagatavošanā par Latviju vai savu dzimto vietu.


Ar 2014. gada 1. novembrī esam iesaistījušies ekoskolas programmā.
2016. gada 19. septembrī, Rīgā,  mūsu iestādei piešķīra starptautisko ekoskolas sertifikātu —  Zaļo karogu.

 

2016./17. mācību gadā skolas gada tēma ir Pārtika.

 

Esam iesaistījušies divos projektos

1. Lielās augu medības.

2. Ēdam atbildīgi. Projekts ir par globāliem izaicinājumiem pārtikas jomā, vides ietekmēm un lokāliem risinājumiem, ko katrs no mums var darīt bērnudārzā, mājās un citur.


 

 

Šogad mūsu iestāde piedalās projektā «Ēdam atbildīgi!» Kā mūsu ēšanas paradumi ietekmē pasauli?

 

«Ēdam atbildīgi!» ir mācību programma ekoskolām, kas veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gadā 2015) un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis — Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

 

Projektu īstenos trīs gadus, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Šogad projektā piedalās 50 skolas. Ar dažādām aktivitātēm un izglītojošajiem materiāliem projekts «Ēdam atbildīgi!» veicina izpratni par pārtikas aprites sistēmas posmiem, kontekstu un saistību ar dažādiem lokāliem un globāliem procesiem, ļaujot skolēniem mācīties veikt atbildīgas un informētas izvēles, patērējot pārtiku. Izmantojot ikdienā pazīstamo pārtikas tēmu kā izejas punktu, lai iedziļinātos šķietami attālinātos jautājumos par efektīvu resursu lietojumu, klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un godīgu tirdzniecību, projekts nodrošina iespēju apgūt konkrētas rīcības, ar kuru palīdzību ieguldīt pozitīvās pārmaiņās. Veiksmīgi organizēta un dabai draudzīga pārtikas ražošanas, izplatīšanas un patēriņa sistēma ir nozīmīgs ilgtspējīgas attīstības elements, un ikviens no mums var iesaistīties tās nodrošināšanā, ēdot atbildīgi.

«Ēdam atbildīgi!» portālā Facebook.
Ekoskolas — www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, www.draugiem.lv/ekoskolas/

 

Ekoskolas aktivitātes septembrī

 • Vecāku aptauja «Mūsu mājas pārtikas stāsti». Paldies vecākiem par atsaucību! Aptaujā piedalījās 59,2% vecāku.
 • 28. IX Informatīvā sapulce iestādes darbiniekiem par projektu «Ēdam atbildīgi!».
 • 29. IX. Izstāde «Mana dārza gardumiņš».

 

Notikumiem un rīcībām mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»