Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - līdzdalība

Zi?as / Atjaunināts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Zi?as / Izsludināta pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Lauku ceļu atjaunošana
Zi?as / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 5. redakcija
Zi?as / Sabdagu kapos plāno cirst kokus
Zi?as / Alakstes kapos plāno cirst kokus
Zi?as / Košraga kapos plāno cirst kokus
Zi?as / Mazirbes kapos plāno cirst kokus
Zi?as / Pāces kapos plāno cirst kokus
Zi?as / Notikusi sanāksme par a/s «Latvenergo» radiotorņa būvniecību
Zi?as / Sanāksmes par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem protokols
Zi?as / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Zi?as / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 4. redakcija
Zi?as / Tikšanās un atvērtā diskusija «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?»
Zi?as / Pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats
Notikumi / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Zi?as / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Zi?as / Aktualizēts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Zi?as / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Zi?as / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 3. redakcija
Zi?as / Lauku ceļu atjaunošana
Zi?as / Pirmais jauniešu forums Dundagas novadā
Zi?as / Mācīsimies aust celaines!
Zi?as / Izstrādās Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakciju
Zi?as / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Zi?as / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Zi?as / Spēle jauniešiem «Izproti savu pašvaldību»
Zi?as / Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija nodota publiskajai apspriešanai
Zi?as / Izproti savu pašvaldību!
Zi?as / Sociālās integrācijas valsts aģentūras informatīvā diena
Zi?as / Rotaļlaukums Stacijas dārzā
Zi?as / Iedvesmas avots
Zi?as / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Nolemts pilnveidot teritorijas plānojuma 1. redakciju
Zi?as / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Zi?as / Pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats
Zi?as / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Noslēgusies Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana
Zi?as / Sēklu un stādu dāvinājums novada ģimenēm
Zi?as / Sanāksme uzņēmējiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Zi?as / Dundagas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana
Zi?as / Aptauja par pakalpojumiem invalīdiem
Zi?as / Saistošo noteikumu «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība» projekts
Zi?as / Forums «Nevalstisko organizāciju tehnoloģiju laikmets»
Zi?as / Aicinām uz semināru «Katra māja dzīvo dārzā! Iedvesmojies un dari!»
Zi?as / Kā veidojas un kā mazināt ūdens patēriņa starpību?
Zi?as / Jaunas ielas Dundagā
Zi?as / Dundagā jauna iela – Bānīša iela
Zi?as / Jaunas adreses Dundagā un Pācē
Zi?as / Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Zi?as / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Zi?as / Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda
Zi?as / Informatīvā tikšanās vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
Zi?as / Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā
Zi?as / Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai!
Zi?as / Izmaiņas autobusa atiešanas laikos un maršrutos
Zi?as / Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecību
Zi?as / Papildus atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Zi?as / Detālplānojuma «Krūmiņi» apstiprināšana
Zi?as / Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Zi?as / Skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkurss
Zi?as / Pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats
Zi?as / Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Zi?as / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Detālplānojuma «Krūmiņi» sanāksme
Zi?as / Iznomā nekustamā īpašuma daļas Saules ielā 16, Dundagā
Zi?as / Detālplānojuma «Krūmiņi» publiskā apspriešana
Zi?as / Piesaki savu talku!
Zi?as / Lauku ceļu atjaunošana
Zi?as / Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu
Zi?as / Ministru kabineta noteikumu projekta «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» sabiedriskā apspriešana
Notikumi / Kolkas tautas namā sapulce par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
Zi?as / Aptaujas par apgaismojumu rezultāti
Zi?as / Aptauja par apgaismojumu
Zi?as / Kolkas bākas ansamblis iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
Zi?as / Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu
Zi?as / Aicina apspriest Jūras telpiskā plānojuma 1. redakciju
Zi?as / Dundagā piešķirti jauni vietvārdi
Zi?as / Iedzīvinām savu ideju!
Zi?as / Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas 2015.–2020.gadam sabiedriskā apspriešana
Zi?as / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Zi?as / Dundagā darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
Zi?as / Precizēts novērtējuma ziņojums «Jaunkalnu» karjera paplašināšanai
Zi?as / Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Zi?as / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Zi?as / Šūpoles pie Ēvažu dabas takas
Zi?as /
Zi?as / Vīdalē
Zi?as / Rotaļaukumam būt!
Zi?as / Sabiedriskā apspriešana
Zi?as / Apspriedīsimies par lauku ceļu atjaunošanas darbiem!
Zi?as / Pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats
Zi?as / Projekts «Krāsu mācības pamati»
Zi?as / Dundagas novada NVO forums aizvadīts
Zi?as / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Krūmiņi»
Zi?as / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā
Zi?as / Kolkas pareizticīgo kapos jācērt koki
Zi?as / Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus
Zi?as / Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem
Zi?as / Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Zi?as / Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Slīteres nacionālajam parkam jauns likums
Zi?as /
Zi?as / Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri
Zi?as / Jauniešu līdzdalība un aktīvas rīcības iespējas vietējā sabiedrībā
Zi?as / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Zi?as / Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai
Zi?as / Aicinām uz sarunu!
Zi?as / Domes sēde
Zi?as / Pētījums par Vietējās rīcības grupas stratēģijas izvērtējumu
Zi?as / Nodoms pagarināt aizliegumu novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus
Zi?as / Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana
Zi?as / «Dundagas dīķis» apstiprināts kā oficiāls vietvārds
Zi?as / Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektu īstenošanai2014. gadā
Zi?as / Apstiprināti Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
Zi?as / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija
Zi?as / Pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
Zi?as / Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma
Zi?as / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Zi?as / Lielā talka novadā
Zi?as / Publiskajai apspriešanai nodots Vides pārskata projekts
Zi?as / Lielā talka nāk!
Zi?as / Kā sauksim ielu?
Zi?as / Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam
Zi?as / Aicina jauniešu praksē Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņos
Zi?as / Nodibināta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība
Notikumi / Lielā talka
Notikumi / Talsos biedrības «Kurzemes NVO atbalsta centrs» ikgadējā biedru kopsapulce
Zi?as / Aicinām strādāt vēlēšanu iecirkņu komisijās
Zi?as / Publiskā apspriešana Kolkā
Zi?as / Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam un Attīstības programmas 2014.–2020. gadam projektu publiskā apspriešana
Zi?as / Dundagā samazināsies kultūras pieminekļu aizsargjoslas
Zi?as / Seminārs dabas izglītībā
Zi?as / Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme
Zi?as / Jauns atkritumu apglabāšanas tarifs
Zi?as / Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni
Zi?as / Kultūras pieminekļu aizsargjoslas
Zi?as / Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
Zi?as / Novada plānošanas dokumenta izstrāde
Zi?as / Plānošanas darbnīcu rezultāti
Zi?as / Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi»
Zi?as / Apspriešanai nodots Slīteres nacionālā parka likumprojekts
Zi?as / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana
Zi?as / Mainīta publiskās apspriešanas vieta
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Kolkā
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Dundagā